Zakres usług

Strona główna / Zakres usług

Prawo Cywilne

 1. Prawo osobowe:
  • ochrona dóbr osobistych.
 2. Prawo rzeczowe:
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe, służebności przesyłu),
  • rozstrzyganie sporów o własność (powództwa windykacyjne, negatoryjne, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności),
  • ochrona posiadania.
 3. prawo zobowiązań:
  • sporządzanie umów prawa cywilnego,
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.
 4. Prawo spadkowe:
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź też testamentu,
  • dział spadku,
  • zachowek.
 5. Postępowanie egzekucyjne:
  • reprezentacja wierzycieli,
  • reprezentacja dłużników,
  • postępowanie klauzulowe,
  • powództwa przeciwegzekucyjne.
 6. Postępowanie rejestrowe i wieczystoksięgowe:
  • sporządzanie wniosków o wpis do rejestru oraz do ksiąg wieczystych,
  • udzielanie ustanych porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych oraz pism w postępowaniu nieprocesowym (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych),
  • reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi obejmującą kompleksową obsługę prawną.

Prawo Gospodarcze

 1. Prawo spółek.
 2. Prawo upadłościowe i naprawcze.
 3. Sprawy z udziałem jednoosobowych przedsiębiorców:
  • udzielanie ustnych porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych,
  • pośredniczenie w zawieraniu umów,
  • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
  • reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi obejmująca kompleksową obsługę prawną.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 1. Sprawy rozwodowe i sprawy o separację.
 2. Sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
 3. Sprawy o alimenty.
 4. Sprawy związane z władzą rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej, sprawy o przysposobienie.
 5. Sprawy związane z ustaleniem miejsca pobytu dziecka oraz o kontakty z dzieckiem.
 6. Sprawy opiekuńcze i z zakresu kurateli:
  • udzielanie ustnych porad prawnych
  • sporządzanie pism procesowych oraz pism w postępowaniu nieprocesowym (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych),
  • reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi obejmująca kompleksową obsługę prawną

Prawo Administracyjne

 1. Udzielanie ustnych porad prawnych.
 2. Sporządzenie odwołań od decyzji organów I-instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 3. Sporządzenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 4. Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym obejmująca kompleksową obsługę prawną.

Prawo Karne, Prawo Wykroczeń i Karne Skarbowe

 1. Udzielanie ustnych porad prawnych.
 2. Sporządzanie pism procesowych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego (prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych).
 3. Reprezentacja przed wszystkimi organami (Policją, Prokuraturą) oraz sądami wszystkich instancji obejmująca kompleksową pomoc prawną.

Prawo Upadłościowe i Naprawcze

Kancelaria szczególny nacisk kładzie na rozwój oraz świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Zespół Kancelarii składa się przede wszystkim z licencjonowanego syndyka masy upadłości oraz innych współpracowników posiadających wiedzę teoretyczną, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe. Ideą Kancelarii odnośnie tej dziedziny prawa jest permanentne pogłębianie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych. W tym celu nasi prawnicy biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach w sądach upadłościowych, dyskusjach panelowych oraz podchodzą pod egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka, wszystko po to, aby jak najskuteczniej reprezentować Państwa interesy.
 

 1. Udzielanie ustnych porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych.
 2. Kompleksowa reprezentacja dłużnika w postępowaniu upadłościowym ( sporządzenie: wszelkiego rodzaju pism procesowych i środków zaskarżenia w toku postępowania. W przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym, w szczególności wniosku o ogłoszenie upadłości, zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosków o umorzenie zobowiązań upadłego nie zaspokojonych w postępowaniu upadłościowym, propozycji układowych upadłego, odpowiedzi na wniosek o pozbawienie osoby prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia; podejmowanie w imieniu dłużnika niezbędnych czynności faktycznych w toku postępowania m.in. kontrola syndyka masy upadłości, kontakt z Sędzią Komisarzem oraz wierzycielami.
 3. Kompleksowa reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym (sporządzanie: wszelkiego rodzaju pism procesowych i środków zaskarżenia w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym, w szczególności wniosku o ogłoszenie upadłości, zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania, zarzutów przeciwko układowi oraz planowi podziału, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, wniosku o pozbawienie osoby prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, reprezentacja wierzyciela na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, zgromadzeniu wierzycieli, radzie wierzycieli; podejmowanie w imieniu wierzyciela niezbędnych czynności faktycznych w toku postępowania m.in. kontrola syndyka masy upadłości, kontakt z Sędzią Komisarzem oraz innymi wierzycielami. 
 4. Kompleksowa reprezentacja osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym (sporządzanie w szczególności wniosku o wyłączenie z masy upadłości, wniosku o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość nabytą w toku postępowania upadłościowego).
 5. Kompleksowa reprezentacja syndyków masy upadłości w postępowaniu upadłościowym. W zakres usług Kancelarii w tym zakresie wchodzi przede wszystkim pomoc w sporządzeniu spisu inwentarza, planu likwidacyjnego, listy wierzytelności, planów podziałów, sprawozdań finansowych, wszelakiego rodzaju pism procesowych; reprezentacja syndyka przed wszystkimi sądami, urzędami i innymi organami.

Kancelaria Adwokacka
Paweł Sierant oraz Janusz Wojewoda

Godziny otwarcia kancelarii są stałe. W celu umówienia się na konsultację zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

Umów spotkanie