Postępowania upadłościowe

Prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego adwokata Pawła Sieranta

Strona główna / Postępowania upadłościowe

Wszystkie postępowania (15)
Postępowania w toku (1)
Zakończone postępowania (14)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach

W dniu 3 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/587/2023 ogłosił upadłość dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach KRS: 0000322779, adres Rynek 10, 39-100 Ropczyce.  Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp/52/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20231103/00392 w dniu 03 listopada 2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-Zw/52/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych) obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-Zw/52/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 06.11.2023 r.


W dniu 16 stycznia 2024 r. Syndyk masy upadłości upadłej spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach przedłożył Sędziemu-Komisarzowi główną listę wierzytelności do akt postępowania ninijeszego postępowania upadłościowego. 

Wpis dodano dnia 18.01.2024 r.


Obwieszczenie informacji o dacie złożenia listy wierzytelności ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240117/00081 w dniu 17 stycznia 2024 r.

Wpis dodano dnia 29.01.2024 r.


Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą  w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00.

 Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. Nieruchomość lokalowa – samodzielny lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość, położoną w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 2 lok. 30 wraz z udziałem 28674/188816 w prawie współwłasności gruntu i z udziałem 28674/188816 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00035333/7 – cena wywoławcza 778 048,80 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy)

         Jednym z warunków skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 77 804,88 zł na rachunek bankowy:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach

Nr rachunku bankowego: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

- najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe  – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 11:00 – 12:00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub tel.: 502 169 385

 

Warunki aukcji ustnej na zakup

nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość,  wchodzącej w skład masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83 

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy.

 -  która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest nieruchomość lokalowa – samodzielny lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość, położona w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 2  lok. 30 wraz z udziałem 28674/188816 w prawie własności gruntu i z udziałem 28674/188816 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00035333/7 – cena wywoławcza cena wywoławcza 778 048,80 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy)

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83 – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży przynajmniej w trzech portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia   o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe  – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,

- umieszczenie informacji o tym, że lokal przeznaczony został do sprzedaży - bezpośrednio za witryną lokalu.

4. Cenę wywoławczą nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 2 lok. 30 wraz z udziałem 28674/188816 w prawie własności gruntu i z udziałem 28674/188816 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00035333/7 –  778 048,80 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy).

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83.

Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 11:00 – 12:00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie wolny od jakichkolwiek najemców.  

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji    tj. kwoty 77 804,88 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy).

11., Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy  nr: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

- najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka). Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

 – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procesu sprzedaży.

12. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana będzie do okazania dowodu osobistego licytanta, dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

13. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

14. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 • oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
 •  oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 • oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.
 • oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich,  z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm. – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 • oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 • podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach.

15. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

16. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

17. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

18. Aukcja przeprowadzona będzie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 2 lok. 30 wraz z udziałem 28674/188816 w prawie własności gruntu i z udziałem 28674/188816 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00035333/7 – 778 048,80 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy),

 • oferta złożona w toku aukcji przestanie wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę wyższą,
 • licytacja odbywać się będzie w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpocznie licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferować będą ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 • postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 • kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 • prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 • Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 • po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

19. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

20. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

21. Zwycięzca aukcji zobowiązany będzie do zapłaty na rachunek masy upadłości upadłej spółki wylicytowanej ceny nabycia przedmiotu aukcji pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od dnia aukcji (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka).

22. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.

23. Syndyk zastrzega sobie prawo zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem aukcji po ustaleniu przez strony dogodnego terminu jednak nie później niż do dnia 21.05.2024 r., jedynie w jednej z wybranych przez siebie kancelarii notarialnych mających swoją siedzibę na terenie Tarnobrzega lub Sandomierza.  Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

24. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 05.03.2024 r.

 


Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup nieruchomości zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowo-gastronomiczno-mieszkalnym w trakcie rozbudowy z zatrzymanym procesem budowlanym, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00.

 Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 1059/2 o pow. 0,0852 ha, położonej w Ropczycach gm. Ropczyce, przy ul. Rynek 10, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00029549/9 zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowo-gastronomiczno-mieszkalnym w trakcie rozbudowy z zatrzymanym procesem budowlanym – cena wywoławcza 3 084 741,60 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

         Jednym z warunków skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowym jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 308 474,16 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i szesnaście groszy) na rachunek bankowy:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach

Nr rachunku bankowego: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

- najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe  – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 12:00 – 13:00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub tel.: 502 169 385

 

Warunki aukcji ustnej na zakup  

nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1059/2 o pow. 0,0852 ha, położonej w Ropczycach gm. Ropczyce, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00029549/9 zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowo-gastronomiczno-mieszkalnym w trakcie rozbudowy z zatrzymanym procesem budowlanym,  wchodzącej w skład masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83 

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 1059/2 o pow. 0,0852 ha, położonej w Ropczycach gm. Ropczyce, przy ul. Rynek 10, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00029549/9 zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowo-gastronomiczno-mieszkalnym w trakcie rozbudowy z zatrzymanym procesem budowlanym – cena wywoławcza 3 084 741,60 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83 – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży przynajmniej w trzech portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia   o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe  – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,

- umieszczenie informacji o tym, że lokal przeznaczony został do sprzedaży - bezpośrednio za witryną lokalu.

4. Cenę wywoławczą nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 1059/2 o pow. 0,0852 ha, położonej w Ropczycach gm. Ropczyce, przy ul. Rynek 10, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00029549/9 zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowo-gastronomiczno-mieszkalnym w trakcie rozbudowy z zatrzymanym procesem budowlanym – cena wywoławcza 3 084 741,60 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83.

Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 12:00 – 13:00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej w części dotyczącej dwóch lokali użytkowych na parterze budynku posadowionego na nieruchomości jest przedmiotem najmu na rzecz dwóch niezależnych podmiotów gospodarczych, w pozostałej części pozostaje wolny od jakichkolwiek umów najmu.

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 308 474,16 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i szesnaście groszy).

11. Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy  nr: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

- najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka). Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

 – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procesu sprzedaży.

12. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

13. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

14. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

- oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

- oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

-  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

- oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

- oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm. – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

- oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiot aukcji w części dotyczącej dwóch lokali użytkowych na parterze budynku posadowionego na nieruchomości jest przedmiotem najmu na rzecz dwóch niezależnych podmiotów gospodarczych, w pozostałej części pozostaje wolny od jakichkolwiek umów najmu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

- podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach.

15. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

16. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

17. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

18. Aukcja przeprowadzona będzie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- Cenę wywoławczą nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 1059/2 o pow. 0,0852 ha, położonej w Ropczycach gm. Ropczyce, przy ul. Rynek 10, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1R/00029549/9 zabudowywanej budynkiem handlowo-usługowo-gastronomiczno-mieszkalnym w trakcie rozbudowy z zatrzymanym procesem budowlanym – cena wywoławcza 3 084 741,60 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

- oferta złożona w toku aukcji przestanie wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę wyższą,

- licytacja odbywać się będzie w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpocznie licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferować będą ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

- postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

- kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

- prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

- Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

- po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nieruchomości lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

19. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

20. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

21. Zwycięzca aukcji zobowiązany będzie do zapłaty na rachunek masy upadłości upadłej spółki wylicytowanej ceny nabycia przedmiotu aukcji pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od dnia aukcji (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka).

22. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.

23. Syndyk zastrzega sobie prawo zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem aukcji po ustaleniu przez strony dogodnego terminu jednak nie później niż do dnia 21.05.2024 r., jedynie w jednej z wybranych przez siebie kancelarii notarialnych mających swoją siedzibę na terenie Tarnobrzega lub Sandomierza.  Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

24. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 06.03.2024 r.

 


Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 05.07.2024 r. od godz. 11:00.

 

 Przedmiotem aukcji ustnej będzie:

zorganizowana część przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, w której skład wchodzi:

 1. nieruchomość zabudowana zespołem dworsko-parkowym wpisanym do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, położna w Woli Ocieckiej składająca się z działki  ewid. nr 157/17, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00053314/0 oraz wchodząca w skład kompleksu nieruchomość położna w Woli Ocieckiej składająca się z działek ewid. nr: 159/1, 157/12, 157/5, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00042171/5 o łącznej powierzchni 5,1349 ha wraz z elementami zagospodarowania uzbrojenia i infrastrukturą techniczną;
 2. nieruchomość rolna niezabudowana, w całości zadrzewiona porośniętym młodnikiem sosnowym składająca się z działki ewid. nr 145 położonej w Woli Ocieckiej o łącznej   pow. 0,4800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00006309/8;
 3. ruchomości stanowiących wyposażenie budynku zabytkowego dworku położonego w Woli Ocieckiej 90, a stanowiących składniki masy upadłości, których szczegółowy spis został zawarty w opinii biegłego Marka Staszowskiego oraz rzeczoznawcy majątkowego Agnieszki Staszowskiej-Pas z dnia 15 stycznia 2024 r. – przy uwzględnieniu ograniczeń ilościowych ruchomości wykazanych w spisie inwentarza
  w związku z wyłączeniem części w/w ruchomości z masy upadłości na skutek uwzględnienia wniosków o wyłączenie z masy upadłości;
 4. ruchomość w postaci samochodu osobowego marki Audi A6 1,8 nr rej RRS M743 z 2000 r. nr VIN: WAUZZZ4BZYN083436

 

 – cena wywoławcza 2 019 061,09 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy). 

 

 

         Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach co do której oferent zamierza złożyć ofertę na rachunek bankowy:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach

nr rachunku bankowego: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

 

- do dnia 3 lipca 2024 r.

 

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe  – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 24 czerwca 2024 r. w godzinach od 11:00 – 12:00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5,
39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub tel.: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 07.06.2024 r.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 

 -  która odbędzie się w dniu 5 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

 1. Przedmiotem aukcji ustnej będzie:

zorganizowana część przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, w której skład wchodzi:

 

- nieruchomość zabudowana zespołem dworsko-parkowym wpisanym do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, położna w Woli Ocieckiej składająca się z działki  ewid. nr 157/17, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr RZ1R/00053314/0 oraz wchodząca w skład kompleksu nieruchomość położna w Woli Ocieckiej składająca się z działek ewid. nr: 159/1, 157/12, 157/5, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00042171/5 o łącznej powierzchni 5,1349 ha wraz z elementami zagospodarowania uzbrojenia i infrastrukturą techniczną;

 

- nieruchomość rolna niezabudowana, w całości zadrzewiona porośnięta młodnikiem sosnowym składająca się z działki ewid. nr 145 położonej w Woli Ocieckiej o łącznej   pow. 0,4800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00006309/8;

 

- ruchomości stanowiących wyposażenie budynku zabytkowego dworku położonego w Woli Ocieckiej 90, a stanowiących składniki masy upadłości, których szczegółowy spis został zawarty w opinii biegłego Marka Staszowskiego oraz rzeczoznawcy majątkowego Agnieszki Staszowskiej-Pas z dnia 15 stycznia 2024 r. – przy uwzględnieniu ograniczeń ilościowych ruchomości wykazanych w spisie inwentarza
w związku z wyłączeniem części w/w ruchomości z masy upadłości na skutek uwzględnienia wniosków o wyłączenie z masy upadłości;

 

- ruchomość w postaci samochodu osobowego marki Audi A6 1,8 nr rej RRS M743 z 2000 r. nr VIN: WAUZZZ4BZYN083436

 

 – cena wywoławcza 2 019 061,09 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy). 

 

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłościz siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83 – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży przynajmniej w trzech portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży nieruchomości oraz ruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe  – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ropczycach

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,

- umieszczenie informacji o sprzedaży - bezpośrednio poprzez wywieszenie odpowiedniego baneru na ogrodzeniu nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach.

 

4. Cenę wywoławczą zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach stanowi 100 % wartości rynkowej ustalonej na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego oraz rzeczoznawcę majątkowego Agnieszkę Staszowską-Pas z dnia 15 stycznia 2024 r.

5. Sprzedaż opisanej zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości upadłej spółki. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 5 lipca 2024 r. od godz. 11:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 24 czerwca 2024 r. w godzinach od 11:00 – 12:00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, wchodzących w skład przedmiotu aukcji, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w opis i oszacowanie przedmiotu aukcji można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg,tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach tj. kwoty 201 906,10 zł.

10. Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy  

       nr: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

- do dnia 3 lipca 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka). Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

 – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji.W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

a)oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

g) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm. – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

h) wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

i) podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach.

 

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

a) Cena wywoławcza zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach stanowi 100 % wartości rynkowej ustalonej na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego oraz rzeczoznawcę majątkowego Agnieszkę Staszowską-Pas z dnia 15 stycznia 2024 r.

b) oferta złożona w toku aukcji przestanie wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę wyższą,

c) licytacja odbywać się będzie w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpocznie licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferować będą ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

d) postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

e) kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

f) prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

g) Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

h) po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup przedmiotu aukcji lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19.Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zwycięzca aukcji zobowiązany będzie do zapłaty na rachunek masy upadłości upadłej spółki wylicytowanej ceny nabycia przedmiotu aukcji pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od dnia aukcji (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu aukcji po ustaleniu przez strony dogodnego terminu jednak nie później niż do dnia 05.08.2024 r., jedynie w jednej z wybranych przez siebie kancelarii notarialnych mających swoją siedzibę na terenie Tarnobrzega lub Sandomierza.  Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

23. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 07.06.2024 r.

Przedsiębiorstwo Handlowe, Usługowe „SOKÓŁ” E.W.M. Kwaśniak Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu

Postanowieniem z dnia 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 482/19 ogłosił upadłość dłużnika: Przedsiębiorstwo Handlowe, Usługowe „Sokół” E.W.M. Kwaśniak Spółka Jawna z/s w Tarnobrzegu numer KRS: 0000085104.
Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 454/19.

Syndyk przedłożył do Sędziego – Komisarza spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym dłużnika: Przedsiębiorstwo Handlowe, Usługowe „Sokół” E.W.M. Kwaśniak Spółka Jawna z/s w Tarnobrzeg – sygn. akt V GUp 454/19,  który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

 

Aktualnie syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego poprzez sprzedaż składników masy upadłości oraz pracuje nad treścią listy wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.02.2020 r.


W dniu 25 marca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 30.03.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68/2020 (5958) w dniu 7 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 08.04.2020 r.


W dniu 5 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 5.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114/2020 (6004) w dniu 15 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.06.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


W dniu 16 października 2020 r. syndyk przedłożył Sędziemu -Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

Wpis dodano dnia 16.10.2020 r.


Obwieszczenie o możliwości przeglądania planu podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 207/2020 (6097) w dniu 22 października 2020 roku.

Wpis dodano dnia 22.10.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdania z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 16/2021 (6161) w dniu 26 stycznia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 27.01.2021 r.


Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021r., sygn. akt V GUp 454/19 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Sokół” E.W.M. Kwaśniak Sp. j. z siedzibą w Tarnobrzegu.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie  VI Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia.     

Wpis dodano dnia 19.08.2021 r.


Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 454/19 ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 164/2021 (6309) w dniu 25 sierpnia 2021 r. 

Wpis dodano dnia 26.08.2021 r.

Mistral Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Syndyk w dniu 20 marca 2019 r. przedłożył Sędziemu – Komisarzowi listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza w dniu 5 lipca 2019 r.
W prowadzonym postępowaniu upadłościowym Mistral Sp. z o.o w Rzeszowie w upadłości zawarta została umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38/88 o pow. 313,60 m2, obciążonego prawem użytkowania, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00049791/7. W związku z powyższym przedmiotowy lokal nie jest już oferowany do sprzedaży. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.

W związku ze zbyciem w/w lokalu syndyk przedłożył do Sędziego – Komisarz plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 88 usytuowanego na parterze w budynku wielomieszkaniowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38 o powierzchni użytkowej 313,60 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TB1T/00049791/7, które wchodzi w skład masy upadłości Mistral sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Wpis dodano dnia 20.02.2020 r.


Syndyk masy upadłości Mistral Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38/88 o pow. 313,60 m2, obciążonego prawem użytkowania, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00049791/7 – za cenę nie niższą niż 248 846,40 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 40/100).

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38/88 – sygn. akt V GUp 163/18” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 28.08.2019 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata. Oferta winna zawierać dane kontaktowe oferenta. Złożenie oferty na zakup w/w spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.


Syndyk masy upadłości Mistral Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38/88 o pow. 313,60 m2, obciążonego prawem użytkowania, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00049791/7 – za cenę nie niższą niż 311 058,00 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych).
Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38/88 – sygn. akt V GUp 163/18” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 15.05.2019 r.
O terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata. Oferta winna zawierać dane kontaktowe oferenta.
Złożenie oferty na zakup w/w spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).
Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.


Syndyk masy upadłości Mistral Sp. z o.o. w upadłości w Rzeszowie adres: ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, informuje, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. Sędzia – Komisarz zezwolił Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 38/88 o powierzchni 313,60 m2, obciążonego prawem użytkowania, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00049791/7 – za cenę nie niższą niż 311 058,00 zł.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


W dniu 23 marca 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 08.04.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdania z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2021 (6216) w dniu 14 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 14.04.2021 r.


Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021r., sygn. akt V GUp 163/18 umorzył postępowanie upadłościowe Mistral Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia.     

Wpis dodano dnia 30.08.2021 r.


Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 163/18 ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2021 (6317) w dniu 6 września 2021 r. 

Wpis dodano dnia 06.09.2021 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe OREX Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w upadłości likwidacyjnej, adres: ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa, ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa P.H.U OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” położonego w miejscowości Bukowiec, gmina Solina, w którego skład wchodzą:

 1. nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewid. nr 535/1, 535/6 o powierzchni 0,4492 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033953/2, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowym z restauracją, sklepem i wiatą konstrukcji stalowej na opał oraz na której znajdują się plac utwardzony kostką brukową, parking, a także kort do tenisa ziemnego, której wartość ustalona została przez biegłych w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 981 600,00zł,
 2. nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewid. nr 535/7 o powierzchni 0,3080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033381/1, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowym „apartamentowiec” oraz na której znajdują się plac utwardzony kostką brukową, parking, a także altana, której wartość ustalona została przez biegłych w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 706 800,00 zł,
 3. ruchomości – wyposażenie całego Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu szczegółowo opisane w przedłożonym do akt postępowania upadłościowego spisie inwentarza z dnia 23.07.2015r. oraz załączonym do niego spisie z natury majątku Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bukowcu, Bukowiec 9 sporządzonego przez zarządcę Marka Leszczaka w ramach zabezpieczenia pozwu przez ustanowienie zarządu przymusowego na OTW Bukowiec w dniu 18.09.2014r., których wartość ustalona została przez biegłego w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 171 600,00 zł.

Zgodnie z postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 20 listopada 2017r. syndyk jest uprawniony do zbycia opisanego wyżej składnika masy upadłości za kwotę nie niższą niż 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Jednocześnie syndyk informuje, że na chwilę obecną podjął czynności celem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa OREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu polegające na gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z podmiotem, który złożył ofertę zakupu odpowiadającą treści postanowienia Sędziego – Komisarza. Przedłożenie przez jakikolwiek inny podmiot oferty zakupu opisanego wyżej składnika masy upadłości w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu przed jego sprzedażą uruchomi procedurę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze aukcji o terminie i warunkach aukcji ewentualni oferenci zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji, przy czym oferty poniżej kwoty 1 600 000, 00 zł, a także złożone po upływie 7 dni (przy czym decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka – adres wyżej) od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie będą rozpoznawane.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w upadłości likwidacyjnej, adres: ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa, ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki do dnia 20 grudnia 2017r. zorganizowaną część przedsiębiortswa P.H.U OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” położonego w miejscowości Bukowiec, gmina Solina, w którego skład wchodzą:

 1. nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewid. nr 535/1, 535/6 o powierzchni 0,4492 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033953/2, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowym z restauracją, sklepem i wiatą konstrukcji stalowej na opał oraz na której znajdują się plac utwardzony kostką brukową, parking, a także kort do tenisa ziemnego, której wartość ustalona została przez biegłych w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 981 600,00zł,
 2. nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewid. nr 535/7 o powierzchni 0,3080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033381/1, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowym „apartamentowiec” oraz na której znajdują się plac utwardzony kostką brukową, parking, a także altana, której wartość ustalona została przez biegłych w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 706 800,00 zł,
 3. ruchomości – wyposażenie całego Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu szczegółowo opisane w przedłożonym do akt postępowania upadłościowego spisie inwentarza z dnia 23.07.2015r. oraz załączonym do niego spisie z natury majątku Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bukowcu, Bukowiec 9 sporządzonego przez zarządcę Marka Leszczaka w ramach zabezpieczenia pozwu przez ustanowienie zarządu przymusowego na OTW Bukowiec w dniu 18.09.2014r., których wartość ustalona została przez biegłego w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 171 600,00 zł.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.H.U OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” położonego w miejscowości Bukowiec wynosi 1 871 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Jednocześnie syndyk informuje, że na chwilę obecną podjął czynności celem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa OREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu polegające na gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z podmiotem, który złożył ofertę zakupu. Przedłożenie przez jakikolwiek inny podmiot oferty zakupu opisanego wyżej składnika masy upadłości w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu przed jego sprzedażą uruchomi procedurę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze aukcji o terminie i warunkach aukcji ewentualni oferenci zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji, przy czym oferty poniżej kwoty 1 871 000zł nie będą rozpoznawane.

 


 

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa:

http://tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/PHU%20OREX%20Sp.%20z%20o.o.%20w%20Kolbuszowej_2.doc

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w upadłości likwidacyjnej proponuje:
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” położonego w miejscowości Bukowiec, gmina Solina, w którego skład wchodzą:

 1. nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewid. nr 535/1, 535/6 o powierzchni 0,4492 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033953/2, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowym z restauracją, sklepem i wiatą konstrukcji stalowej na opał oraz na której znajdują się plac utwardzony kostką brukową, parking, a także kort do tenisa ziemnego, której wartość ustalona została przez biegłych w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 981 600,00zł,
 2. nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewid. nr 535/7 o powierzchni 0,3080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033381/1, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowym „apartamentowiec” oraz na której znajdują się plac utwardzony kostką brukową, parking, a także altana, której wartość ustalona została przez biegłych w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 706 800,00zł
 3. ruchomości – wyposażenie całego Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Bukowcu szczegółowo opisane w przedłożonym do akt postępowania upadłościowego spisie inwentarza z dnia 23.07.2015 r. oraz załączonym do niego spisie z natury majątku Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bukowcu, Bukowiec 9 sporządzonego przez zarządcę Marka Leszczaka w ramach zabezpieczenia pozwu przez ustanowienie zarządu przymusowego na OTW Bukowiec w dniu 18.09.2014 r., których wartość ustalona została przez biegłego w wykonanym opisie i oszacowaniu na kwotę 171 600,00zł- za łączną kwotę 1 860 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. 100% opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłych rzeczoznawców majątkowych w opiniach z dnia 31 lipca 2017 r. oraz 12 września 2017 r.

Szczegółowy opis Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” oraz jego wyposażenia w postaci ruchomości, a także opinie określające ich wartość rynkową sporządzone przez biegłego Sławomira Morawskiego z Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego w Jaśle oraz stanowiąca jej uzupełnienie opinia wykonana przez biegłego sądowego Marka Staszowskiego udostępnione będą do wglądu w lokalu Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Sieranta przy ul. Szerokiej 5, 39-400 Tarnobrzeg.

 1. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” położonego w miejscowości Bukowiec wynosi 1 860 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
 3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

a) dokładne dane oferenta, jego status prawny,
b) aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę,
c) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
d) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
e) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
g) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, stanem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” oraz opiniami określającymi wartość rynkową nieruchomości sporządzonymi przez biegłego Sławomira Morawskiego z Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego w Jaśle wraz ze stanowiącą jej uzupełnienie opinią wykonaną przez biegłego sądowego Marka Staszowskiego – dostępnymi do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 .
h) oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
i) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC”,
j) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” w Polsce – o ile jest wymagana.

 1. Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 8/14” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 27.10.2017 r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej co stanowi 186 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) na poniżej podane konto:

  PHU Orex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

  w Kolbuszowej

  78 1240 2786 1111 0010 6376 0263

  – w terminie do dnia 27.10.2017 r. oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

 4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 31.10.2017 r. o godzinie 1000 w sali nr 106.
 5. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnymo którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.H.U. Orex Sp. z o.o. w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC”. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup ośrodka za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 5 000,00 zł. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
 6. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
 8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 9. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:

a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.H.U. Orex Sp. z o.o. w Kolbuszowej w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC”, w terminie określonym w pkt. 13,
c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.

 1. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 2 tygodni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
 2. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowe informacje o zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orex Sp. z o.o. w postaci Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „BUKOWIEC” można uzyskać w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

 


 

W dniu 1 grudnia 2017r. syndyk  zawarł umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Sławomirem Posłusznym Rep. A. 5618/2017 zorganizowanej część przedsiębiorstwa OREX Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej  w postaci Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego Bukowiec w Bukowcu. W związku z tym w/w ośrodek nie jest już oferowany do sprzedaży.

W najbliższym czasie w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym oferowane będą do sprzedaży nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości :

 1. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 837/5 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050287/3 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 35 700, 00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych),
 2. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/6 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050288/0 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 37 650, 00 zł  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych),
 3. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/13 położona  w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050290/7 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 19 960, 00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
 4. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/4 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 1 380, 00 zł  (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych),
 5. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/7 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050289/7 – której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 11 690,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych),
 6. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/8 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 2 650, 00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),
 7. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/9 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 2 670, 00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych),
 8. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/10 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 –  której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 2 680, 00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych),
 9. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/11 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 2 710, 00 zł  (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych),
 10. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/12 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 3 260, 00 zł  (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych),
 11. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/14 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 70, 00 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych),
 12. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/15 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 70, 00 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych),
 13. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. nr 837/16 położona w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 ? której wartość została określona w prawomocnym opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020r. na kwotę 2 180,00 zł  (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych).

         Dodatkowo pozostałe składniki masy upadłości zostały zbyte na wcześniejszym etapie postępowania.

         Jednocześnie na chwilę obecną przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie  VI Wydział Gospodarczy jako Sądem I instancji pod sygn. akt  VI GC 356/14 toczy się sprawa o uznanie za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości umowy sprzedaży nieruchomości składającej się z działek oznaczonych  w ewidencji numerem 1247/10 o pow. 0,0467 ha, numerem 1247/12 o pow. 0,0726 ha, numerem 1247/13 o pow. 0,0004 ha, oraz numerem 1247/11 o pow. 0.0053 ha wraz z budynkiem położonym w miejscowości Majdan Królewski, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych  nr TB1K/00039640/3.

Wpis dodano dnia 18.03.2020 r.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w upadłości likwidacyjnej, adres: ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa, ogłasza,  że zamierza sprzedać z wolnej ręki w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. następujące nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:

 1. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/5 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050287/3 – za kwotę nie niższą niż 35 700, 00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 2. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/6 położoną w Weryni  gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050288/0 – za kwotę nie niższą niż 37 650, 00 zł  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 3. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/13 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050290/7 – za kwotę nie niższą niż 19 960, 00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 4. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/4 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż 1 380, 00 zł  (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 5. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/7 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00050289/7 – za kwotę nie niższą niż 11 690,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 6. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/8 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż  2 650, 00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 7. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/9 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż 2 670, 00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 8. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/10 położoną w Weryni  gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż 2 680, 00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 9. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/11 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż 2 710, 00 zł  (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 10. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/12 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż 3 260, 00 zł  (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 11. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 837/14 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr  TB1K/00043183/2 – za kwotę nie niższą niż 70, 00 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.,
 12. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 837/15 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr TB1K/00043183/2 -za kwotę nie niższą niż 70, 00 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r .,
 13. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 837/16 położoną w Weryni gm. Kolbuszowa, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  TB1K/00043183/2 –  za kwotę nie niższą niż 2 180,00 zł  (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) tj. 100 % wartości określonej  w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 

Wpis dodano dnia 21.04.2020 r.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo  Usługowego OREX Sp. z o.o.  w Kolbuszowej  w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 3 czerwca 2020r. zawarł:

– umowę sprzedaży nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości w formie aktu notarialnego przed notariuszem Haliną Chojnacką nr Rep A: 4523/2020. Nieruchomości objęte przedmiotową umową sprzedaży zostały zbyte za 100 % ich wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.

– warunkową umowę sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w formie aktu notarialnego przed notariuszem Haliną Chojnacką nr Rep A: 4540/2020. Nieruchomości objęte przedmiotową umową sprzedaży zostały zbyte za 100 % ich wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Bogdana Steca z dnia 15.01.2020 r.

W związku z zawarciem umowy sprzedaży syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej w Weryni, gm. Kolbuszowej, składającej z działek  ewid. nr 837/4; 837/8; 837/9; 837/10; 837/11; 837/12; 837/14; 837/15; 837/16, dla której Sąd Rejonowy w  Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą  TB1K/00043183/2,

 

Wpis dodano dnia 19.06.2020 r.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej w upadłości likwidacyjnej, adres: ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości, tj. nieruchomość położoną w Majdanie Królewskim, a składającą się z działki ewidencyjnej nr 1247/17 o pow. 0,0017 ha, oddaną w użytkowanie wieczyste upadłemu, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB1K/00039841/2 – za kwotę nie niższą niż 1 380,00 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych)tj. 100 % wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Marka Staszowskiego z dnia 15.02.2021 r.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Pawła Sieranta, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr: 502 169 385.

 

Wpis dodano dnia 21.04.2021 r.


W dniu 10 września 2021 r. syndyk przedłożył Sędziemu -Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności kat. II 

Wpis dodano dnia 10.09.2021 r.


Obwieszczenie o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości w kat. II ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 181/2021 (6326) w dniu 17 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 17.09.2021 r.


Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 25 listopada 2022 r. sygn. akt V 1 GUp 8/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OREX spółki z o.o. w Kolbuszowej.

Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 8/14 ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 235/2022 (6634) w dniu 6 grudnia 2022 r. 

Wpis dodano dnia 07.12.2022 r.


Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OREX spółki z o.o. w Kolbuszowej.. zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 - 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

Wpis dodano dnia 27.01.2023 r.

Tadeusz Rucki – Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie

W ramach przedmiotowego postępowania upadłościowego zakończona została likwidacja masy upadłości poprzez sprzedaż wszystkich składników masy upadłości.
Syndyk przedłożył do Sędziego – Komisarza plany podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy zabezpieczonej rzeczowo. Przedmiotowe plany podziału zostały zatwierdzone przez Sędziego – komisarza, a środki pieniężne przekazane przez syndyka na rzecz wierzycieli.
Aktualnie trwają prace syndyka nad ostatecznym planem podziału funduszy masy upadłości.

 

Wpis dodano dnia 20.02.2020 r.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów, ul. Strażacka 7, informuje, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie składającego się ze składników wymienionych w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m-ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631 oraz zbiornika dwupłaszczowego 5000 L za kwotę nie niższą
niż 12 000 000,00 zł (dwanaście milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów, ul. Strażacka 7, informuje, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na dalsze prowadzenie przez syndyka przedsiębiorstwa „Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie”, w którego skład wchodzą składniki masy upadłości szczegółowo wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m-ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631, VIN: YS2P6X40002048223, który został zbyty na wcześniejszym etapie postępowania upadłościowego oraz zbiornika dwupłaszczowego 5000 L, który na dzień dzisiejszy nie jest składnikiem przedsiębiorstwa – ZCB Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej
– w tym również poprzez dzierżawę w/w przedsiębiorstwa przez syndyka na rzecz Ceramika Podkarpacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS:0000691404 – na czas określony 5 lat tj. do dnia 31 grudnia 2023r. z jednoczesnym prawem pierwokupu przysługującym w/w spółce przedsiębiorstwa „Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie”.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów, ul. Strażacka 7, informuje, że postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie składającego się ze składników wymienionych w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015 r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości,
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m-ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631 oraz zbiornika dwupłaszczowego 5000 L za kwotę nie niższą niż 12 000 000,00 zł (dwanaście milionów złotych), w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Syndyk informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. zawarł umowę dzierżawy przedsiębiorstwa z prawem jego pierwokupu na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów, ul. Strażacka 7, informuje, że postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie składającego się ze składników wymienionych w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m-ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631,

za kwotę nie niższą niż 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych), w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
W związku z tym syndyk zaprasza do składania ofert wszystkich inwestorów zainteresowanych zakupem zakładu. Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów 631, informuje, że postanowieniem z dnia 17 września 2018 r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie składającego się ze składników wymienionych w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m-ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631, za kwotę nie niższą niż 17 000 000,00 zł (siedemnaście milionów złotych), w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów, ul. Strażacka 7, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej – położonej w Dębicy przy ul. Ogrodowej 4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1471 o powierzchni 0,0792 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą nr: RZ1D/00062028/1 – za cenę nie niższą niż 738 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Dębicy – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 15 października 2018 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.
Złożenie oferty na zakup w/w nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).
Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów, ul. Strażacka 7, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej – położonej w Dębicy przy ul. Ogrodowej 4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1471 o powierzchni 0,0792 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą nr: RZ1D/00062028/1 – za cenę nie niższą niż 984 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Dębicy – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 10 września 2018 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.
Złożenie oferty na zakup w/w nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).
Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów 631, informuje, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie składającego się ze składników wymienionych w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki
Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu
Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m-ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631, za kwotę nie niższą niż 17 000 000,00 zł (siedemnaście milionów), w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza, że zamierza sprzedać wchodzącą w skład masy upadłości wierzytelność wobec ATD GLOBAL TRADE Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wolska 84/86, 01 – 141 Warszawa w kwocie 74 910,69 zł wraz z należnościami ubocznymi oraz kosztami procesu.
W ofercie oferent winien wskazać oferowaną cenę zakupu wierzytelności. Rozpoznawane będą jedynie oferty nadesłane do dnia 25 stycznia 2018 r.

Oferty należy kierować:

– na adres korespondencyjny: Kancelaria Adwokacka
Adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg
– lub adres mailowy: kancelariatarnobrzeg@gmail.com

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz kontynuowania negocjacji jedynie z wybranymi podmiotami.
Dodatkowe informacje o wierzytelnościach oraz wgląd w dokumentację można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.
Tel. (15) 822 81 77
Email: kancelariatarnobrzeg@gmail.com

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów 631, informuje, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017r. Sędzia – Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie składającego się ze składników wymienionych w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:

– operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
– wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości
– z wyłączeniem samochodu ciężarowego m – ki Scania Żuraw, numer rejestracyjny RMI 17631, za kwotę nie niższą niż 17 000 000,00 zł, w terminie do dnia 30 czerwca 2018r.

 


 

Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w postaci:

– 36 szt. plastikowych figur bożonarodzeniowych,
– 6 szt. przedłużaczy do figur,
– 2 szt. włączników zmierzchowych,
– 1 zasilacz THG – 1000 „VDE”
– za kwotę nie niższą niż 584,00 zł netto łącznie (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 8 grudnia 2017 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.

Złożenie oferty na zakup w/w ruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie tj.:

– płaskorzeźby „Bitwa pod Grunwaldem” o wymiarach 154 x 411 x 28 cm za cenę nie niższą niż 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) netto.

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 15 listopada 2017 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.

Złożenie oferty na zakup w/w ruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. nieruchomość upadłego w postaci:

 • nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej w Brzyściu, Gmina Gawłuszowice, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 18 o pow. 600m2 oraz nr 156 o pow. 3100m2, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00016675/2 – za cenę nie niższą niż 4 400, 00 zł.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej: udziału w wysokości 2/20 w nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Wojsławskiej nr działki 2800/2 o pow. 2,2807 ha oraz udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Racławickiej nr działki 2905/1 o pow. 1,2925 ha , na których sprzedaż postanowieniem z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 4/13 zgodę wyraził Sędzia – Komisarz, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016r. o godz. 11:00.

   1. Przedmiotem aukcji ustnej są:

a) udział w wysokości 2/20 w nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Wojsławskiej nr działki 2800/2 o pow. 2,2807 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi KW nr TB1M/00033344/8 wchodzący w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej
– cena wywoławcza 229 142,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote)
oraz
b) udział w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Racławickiej nr działki 2905/1 o pow. 1,2925 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi KW nr TB1M/00075123/9 wchodzący w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej
– cena wywoławcza 601 788,00 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych)

   1. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej.
   2. Cenę wywoławczą wyżej opisanych udziałów w nieruchomościach będzie stanowić 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Piotra Walczyka.
   3. Sprzedaż powyżej opisanych udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości, na których sprzedaż postanowieniem z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 4/13 zgodę wyraził Sędzia – Komisarz nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości – Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej. Aukcja ustna rozpocznie się na terenie Zakładu Upadłego pod adresem Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 8 grudnia 2016r. o godzinie 11:00.
   4. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej nieruchomości, których udziały stanowią przedmiot sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z syndykiem masy upadłości (kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 502 169 385) – jednak nie później niż 2 dni przed aukcją.
   5. Szczegółowe informacje na temat podlegających sprzedaży udziałów w nieruchomościach, na których sprzedaż postanowieniem z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 4/13 zgodę wyraził Sędzia – Komisarz oraz wgląd w operaty szacunkowe można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77 lub 502 169 385.
   6. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej na sprzedaż udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości, na których sprzedaż postanowieniem z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 4/13 zgodę wyraził Sędzia – Komisarz jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej udziałów w nieruchomościach opisanych w pkt. 1 ppkt. a i b. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 90 1240 2786 1111 0010 5240 3869 – do dnia 6 grudnia 2016r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić, co do którego udziału w nieruchomości wpłaca wadium oraz podmiot na rzecz, którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 15 warunków.
   7. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.
   8. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.
   9. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym udziałów w nieruchomości objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości, na których sprzedaż postanowieniem z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 4/13 zgodę wyraził Sędzia – Komisarz
d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
e) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,

  1. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.
  2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 5 000zł (pięciu tysięcy złotych).
  3. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomościach opisanych w pkt. 1 ppkt a oraz b będących przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 15 grudnia 2016r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie – uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziałów w nieruchomościach nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.
  4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup udziałów w nieruchomościach lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.
  5. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium, bądź na rachunek, który wskaże licytant.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 


 

Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, obwieszcza o:
pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż w całości przedsiębiorstwa Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w rozumieniu art. 551 k.c. oraz zalegających na jego placu ruchomościach, towarach, wierzytelnościach oraz prawach majątkowych nie wchodzących w jego skład, na których sprzedaż zgodę w postanowieniu z dnia 26 września 2016r., sygn. akt V 1 GUp 4/13 wydał Sędzia Komisarz.

 • przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo dłużnika Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, w rozumieniu art. 551 k.c. w którego skład wchodzą składniki masy upadłości szczegółowo wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15 września 2015r. oraz jego załącznikach w postaci:
  a) operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów i Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
  b) operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
  c) wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości – z wyłączeniem samochodu ciężarowego marki Scania Żuraw nr rej. RMI 17631, VIN: YS2P6X40002048223, który został zbyty na wcześniejszym etapie postępowania upadłościowego
 • wraz z przedsiębiorstwem sprzedaży w trybie przetargu podlegają ruchomości, towary, wierzytelności oraz prawa majątkowe niewchodzące w skład przedsiębiorstwa, na których sprzedaż za kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych brutto postanowieniem z dnia 26 września 2016r. wydał zgodę Sędzia-Komisarz
 • 3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. w całości wynosi 19.000.000,00zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych).
 • Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
 • Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
  a) dokładne dane oferenta, jego status prawny,
  b) aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. za oferowaną cenę,
  c) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
  d) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty,
  e) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
  f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. a także warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  g) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego – Komisarza, dostępnym do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5 w Tarnobrzegu oraz opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15 września 2015r. oraz dołączonych do niego trzech załączników w postaci:
  operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów i Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba, operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
  wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości a także aktualny spis i wycena ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. – sporządzonymi przez biegłego Piotra Walczyka,
  h) oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
  i) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa, na których sprzedaż zgodę wydał sędzia – komisarz postanowieniem z dnia
  26 września 2016r.,
  j) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
 • Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
 • Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 24 października 2016r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na poniżej podane konto:
  Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
  Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  I Oddział w Sandomierzu
  90 1240 2786 1111 0010 5240 3869w terminie do dnia 24 października 2016r. oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
 • Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 26 października 2016r. o godz. 13.30, sala 113.
 • Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu
  art. 551 k.c. oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. – za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, która dotyczyć będzie łącznie przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa
  na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. Oferent zobowiązany będzie podając oferowaną cenę wskazać kwoty dotyczące zakupu przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia
  26 września 2016r. przy czym nie mogą być one niższe niż odpowiednio w stosunku do przedsiębiorstwa 18.100.000,00 zł zaś w stosunku do ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. – 900.000,00 zł.
 • Wybór oferty dokonany przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – Komisarza.
 • Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia
  – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
 • Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
  a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
  b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. w terminie określonym w pkt. 16,
  c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
 • Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
 • Całkowita cena sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać zaksięgowana na koncie bankowym Zakładu Ceramiki Budowlanej – Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie wskazanym w pkt. 8 niniejszych warunków przetargu najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, ewentualnie przed zawarciem w/w umowy oferent, którego oferty wybór został prawomocnie zatwierdzony powinien okazać syndykowi z tygodniowym wyprzedzeniem przed dniem zawarcia umowy notarialnej umowę rachunku powierniczego zawartą pomiędzy nim a instytucją finansową zobowiązującą się do zwolnienia na rzecz Zakładu Ceramiki Budowlanej – Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie pełnej ceny sprzedaży będących przedmiotem przetargu składników masy upadłości, pomniejszonej o kwotę wadium po okazaniu jej (instytucji finansowej) zawartej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie a także o niewchodzących w jego skład ruchomościach, towarach, wierzytelnościach i prawach majątkowych na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 26 września 2016r. oraz wgląd w opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzone przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15 września 2015r. wraz
  z załącznikami i wycenę sporządzoną przez biegłego Piotra Walczyka w zakresie niewchodzących w jego skład ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych na których sprzedaż zgodę postanowieniem z dnia 26 września 2016r wydał sędzia-komisarz można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5,
  39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, obwieszcza o:

pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż w całości przedsiębiorstwa Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w rozumieniu art. 551 k.c. oraz zalegających na jego placu ruchomościach, towarach, wierzytelnościach oraz prawach majątkowych nie wchodzących w jego skład, na których sprzedaż zgodę w postanowieniu z dnia 24 czerwca 2016r., sygn. akt V 1 GUp 4/13 wydał Sędzia Komisarz

   1. przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo dłużnika Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, w rozumieniu art. 551 k.c. w którego skład wchodzą składniki masy upadłości szczegółowo wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15 września 2015r. oraz jego załącznikach w postaci:
    • operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów i Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    • operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    • wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości – z wyłączeniem samochodu ciężarowego marki Scania Żuraw nr rej. RMI 17631, VIN: YS2P6X40002048223, który został zbyty na wcześniejszym etapie postępowania upadłościowego
   2. wraz z przedsiębiorstwem sprzedaży w trybie przetargu podlegają ruchomości, towary, wierzytelności oraz prawa majątkowe niewchodzące w skład przedsiębiorstwa, na których sprzedaż za kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych brutto postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. wydał zgodę Sędzia-Komisarz
   3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. w całości wynosi 24.900.000,00zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych).
   4. Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
   5. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
    • dokładne dane oferenta, jego status prawny,
    • aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. za oferowaną cenę,
    • podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
    • proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty,
    • oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
    • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. a także warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego – Komisarza, dostępnym do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5 w Tarnobrzegu oraz opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15 września 2015r. oraz dołączonych do niego trzech załączników w postaci:
     • operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów i Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
     • operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
     • wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości a także aktualny spis i wycena ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. – sporządzonymi przez biegłego Piotra Walczyka,
    • oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
    • oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa, na których sprzedaż zgodę wydał sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r.,
    • oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    • w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
   6. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
   7. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 8 sierpnia 2016r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
   8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na poniżej podane konto:

    Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
    Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.
    I Oddział w Sandomierzu
    90 1240 2786 1111 0010 5240 3869

    w terminie do dnia 8 sierpnia 2016r. oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

   9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 10 sierpnia 2016r. o godz. 12.30, sala 113.
   10. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. – za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, która dotyczyć będzie łącznie przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. Oferent zobowiązany będzie podając oferowaną cenę wskazać kwoty dotyczące zakupu przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. przy czym nie mogą być one niższe niż odpowiednio w stosunku do przedsiębiorstwa 24.000.000,00 zł zaś w stosunku do ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. – 900.000,00 zł.
   11. Wybór oferty dokonany przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – Komisarza.
   12. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
   13. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
   14. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   15. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
    • wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
    • uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. w terminie określonym w pkt. 16,
    • nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
   16. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
   17. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
   18. Całkowita cena sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać zaksięgowana na koncie bankowym Zakładu Ceramiki Budowlanej – Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie wskazanym w pkt. 8 niniejszych warunków przetargu najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, ewentualnie przed zawarciem w/w umowy oferent, którego oferty wybór został prawomocnie zatwierdzony powinien okazać syndykowi z tygodniowym wyprzedzeniem przed dniem zawarcia umowy notarialnej umowę rachunku powierniczego zawartą pomiędzy nim a instytucją finansową zobowiązującą się do zwolnienia na rzecz Zakładu Ceramiki Budowlanej – Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie pełnej ceny sprzedaży będących przedmiotem przetargu składników masy upadłości, pomniejszonej o kwotę wadium po okazaniu jej (instytucji finansowej) zawartej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych niewchodzących w skład przedsiębiorstwa na których sprzedaż zgodę wydał sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r.
   19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
   20. Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie a także o niewchodzących w jego skład ruchomościach, towarach, wierzytelnościach i prawach majątkowych na których sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r. oraz wgląd w opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzone przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15 września 2015r. wraz z załącznikami i wycenę sporządzoną przez biegłego Piotra Walczyka w zakresie niewchodzących w jego skład ruchomości, towarów, wierzytelności i praw majątkowych na których sprzedaż zgodę postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016r wydał sędzia-komisarz można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie tj.:

   1. płaskorzeźby „Ostatnia wieczerza” o wymiarach150 x 355 x 39 cm,
   2. płaskorzeźby „W Hołdzie ofiarom faszyzmu i stalinizmu” o wymiarach 172 x (2×141) 282 x 28 cm,
    – za cenę nie niższą niż 8 500 zł netto łącznie (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

 

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 18 marca 2016 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.

 

Złożenie oferty na zakup w/w ruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

 

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skopaniu, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: nr 470/3 o pow.3,9915 ha, nr 697 o pow. 0,1967 ha, nr 469/4 o pow. 1,8195 ha; nr 469/6 o pow. 0,9354 ha oraz nr 470/4 o pow. 1,5024 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: TB1T/00043971/1 – za cenę nie niższą niż 300. 000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Skopaniu – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 18 marca 2016 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.

 

Złożenie oferty na zakup w/w nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

 

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, proponuje:
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.

   1. przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo dłużnika Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w rozumieniu art. 551 k.c., w którego skład wchodzą składniki masy upadłości szczegółowo wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:
    1. operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    2. operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    3. wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości.
     – szczegółowy spis składników masy upadłości wchodzących w skład Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie podlegający sprzedaży w ramach niniejszego przetargu udostępniony będzie do wglądu w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39-400 Tarnobrzeg.
   2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w całości wynosi 30.000. 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych)
   3. Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
   4. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
    1. dokładne dane oferenta, jego status prawny,
    2. aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
    3. podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
    4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty,
    5. oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
    6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    7. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego – Komisarza,
     dostępnym do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5 w Tarnobrzegu oraz opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego, sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niej trzech załącznikach w postaci:
     – operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
     – operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
     – wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości,
    8. oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
    9. oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa,
    10. oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    11. w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
   5. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5,
    39-400 Tarnobrzeg do dnia 22.03.2016r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
   7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 % ceny wywoławczej co stanowi 300.000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na poniżej podane konto:
    Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
    Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.
    I Oddział w Sandomierzu
    90 1240 2786 1111 0010 5240 3869
    – w terminie do dnia 22.03.2016r. oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
   8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 24.03.2016r. o godzinie 12:30 w sali nr 116.
   9. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 50. 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
    Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
   10. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
   11. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
   12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   13. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
    1. wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
    2. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, w terminie określonym w pkt. 14,
    3. nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
   14. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
   15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
   16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
    Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzone przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. wraz z załącznikami można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skopaniu, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski: nr 470/3 o pow.3,9915 ha, nr 697 o pow. 0,1967 ha, nr 469/4 o pow. 1,8195 ha; nr 469/6 o pow. 0,9354 ha oraz nr 470/4 o pow. 1,5024 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1T/00043971/1 – za cenę nie niższą niż 541 000, 00 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Skopaniu – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 10 lutego 2016 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.
Złożenie oferty na zakup w/w nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).
Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup samochodu ciężarowego, która odbędzie się w miejscowości Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 21 stycznia 2016r. o godzinie 10:00.
Aukcją ustną objęty jest samochód ciężarowy marki Scania Żuraw nr rej. RMI 17631, VIN: YS2P6X40002048223 – cena wywoławcza 233 229,63 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).
Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl.
Samochód ciężarowy objęty aukcją ustną wraz ze stosowną dokumentacją będzie dostępny do wglądu dla osób zainteresowanych, które skutecznie wpłacą wadium (w terminie nie później niż do dnia 20 stycznia 2016r.) przy czym decyduje data uznania na rachunku bankowym syndyka) w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. 21 stycznia 2016r od godziny 9:00 do godziny 09:45.

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego wchodzącego w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016r o godzinie 10:00.

   1. Przedmiotem aukcji ustnej jest samochód ciężarowy wchodzący w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej: samochód ciężarowy marki Scania Żuraw nr rej. RMI 17631, VIN: YS2P6X40002048223 – cena wywoławcza 233 229,63 zł brutto (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej.
   2. Cenę wywoławczą środka transportu będzie stanowić 75% wartości samochodu określonej przez biegłego Piotra Walczyka w sporządzonej przez niego opinii o wartości przedsiębiorstwa Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej z dnia 15.09.2015r.
   3. Sprzedaż powyżej opisanego środka transportu nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości – Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej. Aukcja ustna rozpocznie się na terenie Zakładu Upadłego pod adresem Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 21 stycznia 2016r. o godzinie 10:00.
   4. Samochód ciężarowy objęty aukcją ustną wraz ze stosowną dokumentacją będzie dostępny do wglądu dla osób zainteresowanych (które skutecznie wpłacą wadium zgodnie z ust. 6 warunków) – w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. 21 stycznia 2016r. od godziny 9:00 do godziny 09:45.
   5. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej podmiotów zainteresowanych jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu osobowego co do którego podmiot zainteresowany zamierza złożyć ofertę w trybie art. 70 (4) kc. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 90 1240 2786 1111 0010 5240 3869 – do dnia 20 stycznia 2016r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nazwę środka transportu oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14 warunków.
   6. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.
   7. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.
   8. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:
    • oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
    • oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
    • oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą środka transportu.
    • oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
    • oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,
   9. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.
   10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania.
   11. Zawarcie umowy sprzedaży samochodu osobowego będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 25 stycznia 2016r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie – uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta za skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.
   12. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup środka transportu lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.
   13. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium.
   14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
   15. Wydanie zakupionego środku transportu nastąpi po weryfikacji uiszczenia pełnej kwoty sprzedaży przez wybranego licytanta w terminie ustalonym, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia aukcji ustnej pod rygorem naliczania kosztów przechowania określonego środka transportu w wysokości 200 zł netto za każdy dzień opóźnienia.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Woli Mieleckiej, Gmina Mielec, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1077/23 o pow. 594 m2 oraz 1077/24 o pow. 29 839 m2 , dla których Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00033745/9 – za cenę nie niższą niż 150 000,00 zł,

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Woli Mieleckiej – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 20 stycznia 2016 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.

Złożenie oferty na zakup w/w nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, proponuje:
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.

   1. przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo dłużnika Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w rozumieniu art. 551 k.c. o łącznej wartości 36 075 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w którego skład wchodzą składniki masy upadłości szczegółowo wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:
    1. operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    2. operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    3. wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości.

    – szczegółowy spis składników masy upadłości wchodzących w skład Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie podlegający sprzedaży
    w ramach niniejszego przetargu udostępniony będzie do wglądu w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

   2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w całości wynosi 36 075 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
   3. Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
   4. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
    1. dokładne dane oferenta, jego status prawny,
    2. aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
    3. podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
    4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty,
    5. oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
    6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    7. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego – Komisarza,
     dostępnym do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5 w Tarnobrzegu oraz opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego, sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niej trzech załącznikach w postaci:
     – operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
     – operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
     – wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości,
    8. oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
    9. oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa,
    10. oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    11. w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
   5. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5,
    39-400 Tarnobrzeg do dnia 25.01.2016r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
   7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 % ceny wywoławczej co stanowi 360 750, 00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na poniżej podane konto:

    Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
    Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.
    I Oddział w Sandomierzu
    90 1240 2786 1111 0010 5240 3869

    – w terminie do dnia 25.01.2016r. oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

   8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 28.01.2016r. o godzinie 10:00 w sali nr 116.
   9. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 100 000,00 zł.
    Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
   10. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
   11. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
   12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   13. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
    1. wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
    2. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, w terminie określonym w pkt. 14,
    3. nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
   14. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
   15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
   16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
    Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzone przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. wraz z załącznikami można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

 


 

Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, proponuje:
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż w całości przedsiębiorstwa Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w rozumieniu art. 551 k.c.

   1. przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo dłużnika Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w rozumieniu art. 551 k.c. o łącznej wartości 48 100 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto tysięcy złotych), w którego skład wchodzą składniki masy upadłości szczegółowo wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niego trzech załącznikach w postaci:
    1. operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    2. operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,
    3. wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości.

    – szczegółowy spis składników masy upadłości wchodzących w skład Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie podlegający sprzedaży w ramach niniejszego przetargu udostępniony będzie do wglądu w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

   2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie w całości wynosi 48 100 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto tysięcy złotych).
   3. Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
   4. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
    1. dokładne dane oferenta, jego status prawny,
    2. aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
    3. podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
    4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty,
    5. oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
    6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    7. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego – Komisarza,
     dostępnym do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5 w Tarnobrzegu oraz opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego, sporządzonym przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. oraz dołączonych do niej trzech załącznikach w postaci:
     – operat szacunkowy nieruchomości ze złożem surowców ilastych Ceramiki Budowlanej Chmielów I Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,- operat szacunkowy nieruchomości z zabudową przemysłową Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej położonej w Chmielowie, gmina Nowa Dęba,- wycena wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zakład Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości,
    8. oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
    9. oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa,
    10. oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    11. w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
   5. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 15.12.2015r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
   7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 % ceny wywoławczej co stanowi 481 000, 00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) na poniżej podane konto:Zakład Ceramiki Budowlanej w ChmielowieTadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnejBank Polska Kasa Opieki S.A.I Oddział w Sandomierzu90 1240 2786 1111 0010 5240 3869
    – w terminie do dnia 15.12.2015r. oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
   8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 17.12.2015r. o godzinie 10:00 w Sali nr 116.
   9. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 100 000,00 zł.
    Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
   10. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
   11. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
   12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   13. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
    1. wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
    2. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, w terminie określonym w pkt. 14,
    3. nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
   14. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
   15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
   16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
    Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzone przez biegłego Piotra Walczyka w wersji z dnia 15.09.2015r. wraz z załącznikami można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

 


Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wszelkich ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, a nie stanowiących zorganizowanego przedsiębiorstwa lub jego części w rozumieniu art. 55 (1) kc opisanych w opinii o wartości ruchomości wchodzących w skład masy upadłości z dnia 8 lutego 2015r. sporządzonej przez mgr. inż. Piotra Walczyka – z wyłączeniem produktów i półproduktów opisanych w pkt. 8.2 opinii w poz. 1 – 16 – za cenę nie niższą niż 100 % wartości oszacowania.

 

Szczegółowy spis ruchomości podlegających sprzedaży udostępniony jest do wglądu w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

 

Syndyk masy upadłości oczekuje na pisemne oferty – z dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie” sygn. akt V 1 GUp 4/13, przy czym syndyk zamierza dokonywać sprzedaży określonych ruchomości bezpośrednio po wpłynięciu oferty, a w razie wpłynięcia dwóch lub więcej ofert dotyczących tego samego składnika dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowej aukcji ustnej, jednakże tylko w sytuacji gdy dana ruchomość nie zostanie już sprzedana na skutek wcześniejszego złożenia oferty przez innego kontrahenta.

 

Jednocześnie syndyk masy upadłości zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży składników masy upadłości bez podania przyczyny lub wyznaczenie dodatkowego terminu aukcji ustnej co do składników masy, co do których wpłynie przynajmniej dwie porównywalne pod kątem cenowym oferty.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup samochodu osobowego, która odbędzie się w miejscowości Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 10 listopada 2015r. o godzinie 10:00.

Aukcją ustną objęty jest:

   1. samochód osobowy m – ki Lexus LS600HL o nr rej. RTA 21541, rok produkcji 2009 – cena wywoławcza 96.600,00 zł brutto,

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu, co do którego oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl

 

Samochód osobowy objęty aukcją ustną wraz ze stosowną dokumentacją będzie dostępny do wglądu dla osób zainteresowanych, które skutecznie wpłacą wadium (w terminie nie później niż do dnia 9 listopada 2015r., przy czym decyduje data uznania na rachunku bankowym syndyka) w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. 10 listopada 2015r. od godziny 9:00 do godziny 09:45.

 


 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż samochodu osobowego wchodzącego w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej, która odbędzie się w dniu 10.11.2015r. o godz. 10.00

   1. Przedmiotem aukcji ustnej jest samochód osobowy wchodzący w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej:- samochód osobowy m – ki Lexus LS600HL o nr rej. RTA 21541, rok produkcji 2009 – cena wywoławcza 96.600,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej.
   2. Cenę wywoławczą środka transportu będzie stanowić 75% wartości oszacowania sporządzonego przez rzeczoznawcę Zbigniewa Barszcza,
   3. Sprzedaż powyżej opisanego środka transportu nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości – Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej. Aukcja ustna rozpocznie się na terenie Zakładu Upadłego pod adresem Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 10.11.2015r. o godzinie 10:00.
   4. Samochód osobowy objęty aukcją ustną wraz ze stosowną dokumentacją będzie dostępny do wglądu dla osób zainteresowanych (które skutecznie wpłacą wadium zgodniez ust. 6 warunków) – w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. 10 listopada 2015r. od godziny 9:00 do godziny 09:45.
   5. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej podmiotów zainteresowanych jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu osobowego co do którego podmiot zainteresowany zamierza złożyć ofertę w trybie art. 70 (4) kc. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 90 1240 2786 1111 0010 5240 3869 – do dnia 09.11.2015r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nazwę środka transportu oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14 warunków.
   6. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.
   7. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.
   8. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:
    1. oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
    2. oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
    3. oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą środka transportu.
    4. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
    5. oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,
   9. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.
   10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania.
   11. Zawarcie umowy sprzedaży samochodu osobowego będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 16.11.2015r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie – uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta za skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.
   12. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup środka transportu lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.
   13. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium.
   14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
   15. Wydanie zakupionego środku transportu nastąpi po weryfikacji uiszczenia pełnej kwoty sprzedaży przez wybranego licytanta w terminie ustalonym, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia aukcji ustnej pod rygorem naliczania kosztów przechowania określonego środka transportu w wysokości 200 zł netto za każdy dzień opóźnienia.

 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres:39-442 Chmielów 631, proponuje:

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

   1. Przedmiotem sprzedaży są:
    1. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Woli Mieleckiej, Gmina Mielec, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 1077/23 o pow. 594 m2 oraz 1077/24 o pow. 29 839 m2, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00033745/9,
    2. nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w Brzyściu, Gmina Gawłuszowice, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 18 o pow. 600 m2 oraz nr 156 o pow. 3100m2, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00016675/2.
   2. 2. Sprzedaż nieruchomości określonej w pkt. 1A nastąpi za cenę nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), zaś określonej w pkt. 1B za cenę nie niższą niż 4 400, 00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).
   3. 3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
    1. datę sporządzenia oferty,
    2. dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,
    3. aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
    4. w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,
    5. oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie,
    6. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż wskazaną w pkt. 2 niniejszych warunków w walucie polskiej,
    7. oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
    8. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    9. oświadczenie o zapoznaniu się z: warunkami sprzedaży z wolnej ręki, warunkami aukcji, warunkami sprzedaży, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków sprzedaży z wolnej ręki, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
    10. oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłati kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,
    11. oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    12. w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
    13. oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
    14. oświadczenie o zamiarze uczestnictwa oferenta w ewentualnej aukcji na zasadach określonych w niniejszych warunkach,
   4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie.
   5. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Woli Mieleckiej – sygn. akt V 1 GUp 4/13” – w przypadku składania oferty na nieruchomość położoną w Woli Mieleckiej (pkt. 1A niniejszych warunków), bądź w sytuacji składania oferty
    na nieruchomość położoną w Brzyściu (pkt 1B niniejszych warunków) – „Oferta na zakup nieruchomości położonejw Brzyściu – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 25 października 2015 r.; o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.
   6. Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest wpłata wadiumw wysokości 10% ceny minimalnej odpowiedniej nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży z wolnej ręki, na poniżej podane konto:

    Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
    Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.
    I Oddział w Sandomierzu
    90 1240 2786 1111 0010 5240 3869

    – w terminie do dnia 25 października 2015 r.

   7. Złożenie oferty na zakup określonej nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji) na zasadach podanych niżej i w terminie, o którym składający oferty zostaną poinformowani w drodze telefonicznej bądź listownej.
   8. Syndyk masy upadłości spośród skutecznie złożonych ofert pisemnych w ramach pierwszego etapu sprzedaży z wolnej ręki
    dokona wyboru oferty obejmującej cenę nie niższą niż cena minimalna lub w razie wpływu kilku ofert na zakup nieruchomości spełniających podane warunki, przystąpi do drugiego etapu sprzedaży z wolnej ręki (aukcji),
   9. Ewentualna aukcja ustna odbędzie się w terminie ustalonym przez syndyka. Decyzja syndyka o przeprowadzeniu ewentualnej aukcji ustnej jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniuw żadnym trybie. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:
    1. aukcję ustną będzie prowadził syndyk masy upadłości,
    2. uczestnictwo w aukcji będzie ograniczone do oferentów, którzy skutecznie złożyli oferty pisemne w pierwszym etapie sprzedaży z wolnej reki,
    3. aukcja ustna rozpocznie się od ceny ustalonej na początku aukcji ustnej przez syndyka masy upadłości. Cena ustalona w ten sposób zależy od uznania syndyka, ale nie może być jednak niższa niż cena minimalna określona w etapie pierwszym sprzedaży z wolnej ręki. Wysokość ustalonej ceny na drugim etapie sprzedaży przez syndyka masy upadłości jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie,
    4. oferenci biorą udział w aukcji ustnej dokonując postąpień przez podniesienie ręki i podanie nazwy podmiotu oraz oferowanej ceny, przy czy postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny minimalnej,
    5. oferta złożona w toku aukcji ustnej przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
    6. syndyk masy upadłości dokona wyboru oferty złożonej na najwyższą cenę, po uprzednim trzykrotnym ustnym podaniu do wiadomości uczestników aukcji ostatniej ceny zaoferowanej przez jednego z oferentów.
   10. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia sprzedaży w drodze aukcji lub jej odwołania – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
   11. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana na etapie pierwszym sprzedaży (jeżeli nie doszło do przeprowadzenia drugiego etapu) lub na drugim etapie aukcji ustnej (jeżeli ten etap zostanie przeprowadzony przez syndyka) będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   12. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
    1. wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
    2. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty,
    3. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny,
   13. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego sprzedażą jest wyłączona.
   14. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.
   15. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) wylicytowanej przez oferenta, który wygra pierwszy lub drugi etap sprzedaży (jeżeli zostanie przeprowadzony) nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty,
   16. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru oferty,
   17. Syndyk zastrzega sobie prawo: zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia sprzedaży z wolnej ręki na każdym etapie jej przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku sprzedaży bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
   18. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
   19. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
   20. Dodatkowe informacje o oferowanej do sprzedaży nieruchomości, wgląd w spis inwentarza oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

 


 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, proponuje:

 

pisemny dwuetapowy przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości.

   1. Przedmiotem przetargu są:
    1. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Woli Mieleckiej, Gmina Mielec, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 1077/23 o pow. 594 m2 oraz 1077/24 o pow. 29 839 m2, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00033745/9,
    2. nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w Brzyściu, Gmina Gawłuszowice, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 18 o pow. 600 m2 oraz nr 156 o pow. 3100m2, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00016675/2.
   2. Cena wywoławcza nieruchomości określonej w pkt 1A wynosi 303 000,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące złotych), zaś określonej w pkt 1B wynosi 4 300, 00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
   3. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie dwuetapowego przetargu składającego się z:
    1. obligatoryjnego pierwszego etapu – nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego,
    2. fakultatywnego drugiego etapu – aukcji ustnej ograniczonej do ofert skutecznie złożonych w etapie pierwszym.
   4. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
    1. datę sporządzenia oferty,
    2. dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,
    3. aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
    4. w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,
    5. oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie,
    6. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza w walucie polskiej oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie z warunkami przetargu,
    7. oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
    8. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    9. oświadczenie o zapoznaniu się z: warunkami przetargu, warunkami aukcji, warunkami sprzedaży, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
    10. oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,
    11. oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    12. w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
    13. oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,
    14. oświadczenie o zamiarze uczestnictwa oferenta w ewentualnej aukcji na zasadach określonych w niniejszych warunkach,
    15. odpisy dokumentów składane przez oferentów powinny być poświadczone urzędowo,
   5. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie.
   6. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na nieruchomość położoną w Woli Mieleckiej – sygn. akt V 1 GUp 4/13” – w przypadku składania oferty na nieruchomość położoną w Woli Mieleckiej (pkt 1A niniejszych warunków), bądź w sytuacji składania oferty na nieruchomość położoną w Brzyściu (pkt 1B niniejszych warunków) – „Oferta przetargowa na nieruchomość położoną w Brzyściu – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 29 września 2015 r.; o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.
   7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej odpowiedniej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, na poniżej podane konto:

    Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
    Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.
    I Oddział w Sandomierzu
    90 1240 2786 1111 0010 5240 3869

    – w terminie do dnia 29 września 2015 r.

   8. Otwarcie zamkniętych kopert zawierających oferty na sprzedaż określonych nieruchomości przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 01.10.2015r. o godz. 12.00, sala 116.
   9. Złożenie oferty na zakup określonej nieruchomości daje możliwość uczestnictwa w obu etapach przetargu pod warunkiem złożenia przez oferenta oświadczenia o którym mowa w ust. 4 lit. n) warunków. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.
   10. Syndyk masy upadłości spośród skutecznie złożonych ofert pisemnych w ramach pierwszego etapu przetargu dokona wyboru oferty obejmującej cenę nie niższą niż cena wywoławcza lub w razie wpływu kilku ofert na zakup nieruchomości spełniających podane warunki przedstawi do wiadomości uczestnikom pierwszego etapu przetargu, informacje istotne dotyczące tych ofert, w szczególności podmiot który złożył ofertę oraz oferowaną cenę wywoławczą, po czym zamknie pierwszy etap przetargu i rozpocznie drugi etap przetargu – aukcję ustną.
   11. Ewentualna aukcja ustna odbędzie się bezpośrednio po złożeniu przez syndyka masy upadłości oświadczenia w tym zakresie. Decyzja syndyka o przeprowadzeniu ewentualnej aukcji ustnej jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:
    1. aukcję ustną będzie prowadził syndyk masy upadłości,
    2. uczestnictwo w aukcji będzie ograniczone do oferentów, którzy skutecznie złożyli oferty pisemne w pierwszym etapie przetargu,
    3. aukcja ustna rozpocznie się od ceny ustalonej na początku aukcji ustnej przez syndyka masy upadłości. Cena ustalona w ten sposób zależy od uznania syndyka, ale nie może być jednak niższa niż cena wywoławcza określona w etapie pierwszym przetargu. Wysokość ustalonej ceny w etapie drugim przez syndyka masy upadłości jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie,
    4. oferenci biorą udział w aukcji ustnej dokonując postąpień przez podniesienie ręki i podanie nazwy podmiotu oraz oferowanej ceny, przy czy postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej,
    5. oferta złożona w toku aukcji ustnej przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
    6. syndyk masy upadłości dokona wyboru oferty złożonej na najwyższą cenę, po uprzednim trzykrotnym ustnym podaniu do wiadomości uczestników aukcji ostatniej ceny zaoferowanej przez jednego z oferentów.
   12. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
   13. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
   14. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana na etapie pierwszego przetargu (jeżeli nie doszło do przeprowadzenia drugiego etapu) lub na drugim etapie aukcji ustnej (jeżeli ten etap zostanie przeprowadzony przez syndyka) i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   15. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
    1. wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
    2. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) w terminie określonym w pkt 18.
    3. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny, w terminie określonym w pkt. 19,
   16. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.
   17. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.
   18. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) wylicytowanej przez oferenta, który wygra pierwsza etap przetargu lub drugi etap przetargu (jeżeli zostanie przeprowadzony) nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.
   19. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
   20. Syndyk zastrzega sobie prawo: prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu lub aukcji bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
   21. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
   22. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
   23. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.
   24. Dodatkowe informacje o oferowanej do sprzedaży nieruchomości, wgląd w spis inwentarza oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup środków transportowych, która odbędzie się w miejscowości Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 14 października 2014r. o godzinie 11:00.

Środki transportu objęte aukcją ustną:

   1. samochód ciężarowy marki LIAZ o nr rej. REA 7504, model pojazdu: 110HR3001 17.0t, rok produkcji 1988 – cena wywoławcza 5 300,00 zł netto,
   2. przyczepa BRANDYS o nr rej. RMI P224, model pojazdu: PS2.13.17, rok produkcji 1989 – cena wywoławcza 6 300,00 zł netto,
   3. samochód marki SCANIA, model pojazdu: P 420 32.0t, wersja: P420 CB8x4HHZ, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny RMI 21031 – cena wywoławcza 179 900,00 zł netto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej środka transportu co do którego oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl.

Środki transportu wraz ze stosowną dokumentacją objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych, które skutecznie wpłacą wadium (w terminie nie późniejszym niż do dnia 13.10.2014r., przy czym decyduje data uznania na rachunku bankowym syndyka) w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. 14 października 2014r. od godziny 9:00 do godziny 10:45.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż środków transportu wchodzących w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej, która odbędzie się w dniu 14.10.2014r..

   1. Przedmiotem aukcji ustnej są następujące środki transportu wchodzące w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej:

– samochód ciężarowy marki LIAZ o nr rej. REA 7504, model pojazdu: 110HR3001 17.0t, rok produkcji 1988 – cena wywoławcza 5 300,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych),

– przyczepa BRANDYS o nr rej. RMI P224, model pojazdu: PS2.13.17, rok produkcji 1989 – cena wywoławcza 6 300,00 zł netto, (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)

– samochód marki SCANIA, model pojazdu: P 420 32.0t, wersja: P420 CB8x4HHZ, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny RMI 21031 – cena wywoławcza 179 900,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

   1. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej.
   2. Cenę wywoławczą środka transportu będzie stanowić wartość oszacowania opisana w ust. 1 warunków.

   3. Sprzedaż powyżej opisanych środków transportu nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości – Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej. Aukcja ustna rozpocznie się na terenie Zakładu Upadłego pod adresem Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 14.10.2014r. od godziny 11:00.

   4. Środki transportu wraz ze stosowną dokumentacją objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych (które skutecznie wpłacą wadium zgodnie z ust. 6 warunków) – w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. 14 października 2014r. od godziny 9:00 do godziny 10:45.

   5. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej podmiotów zainteresowanych jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej środka transportu co do którego podmiot zainteresowany zamierza złożył ofertę w trybie art. 70 (4) kc. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 90 1240 2786 1111 0010 5240 3869 – do dnia 13.10.2014r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nazwę środka transportu oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14 warunków.

   6. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

   7. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

   8. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą środka transportu.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup środka transportu na poczet którego licytant wpłacił wadium – za cenę wywoławczą.

   1. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.

   2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Ustalona w toku aukcji cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej.

   3. Zawarcie umowy sprzedaży określonego przedmiotu aukcji ustnej nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium na rachunek bankowy organizatora aukcji w terminie nie później niż do dnia 17 października 2014r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie – uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta za skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.

   4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup środka transportu lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

   5. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium.

   6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

   7. Organizator aukcji zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

   8. Wydanie zakupionego środku transportu nastąpi po weryfikacji uiszczenia pełnej kwoty sprzedaży przez wybranego licytanta w terminie ustalonym, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia aukcji ustnej pod rygorem naliczania kosztów przechowania określonego środka transportu w wysokości 200 zł netto za każdy dzień opóźnienia.

 


 

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/Tadeusz%20Rucki%20-%20Zakład%20Ceramiki%20Budowlanej%20w%20Chmielowie_2.doc

Strona internetowa upadłego:

http://www.zcb-chmielow.pl

 

Spis ruchomości wchodzących w skład masy upadłości nie stanowiących zorganizowanego przedsiębiorstwa lub jego części w rozumieniu art. 55 (1) kc.. ruchomości przeznaczone do sprzedaży – Przetarg nr 2

 http://www.sierant-wojewoda.pl/wp-content/uploads/2013/11/spis-majątku-do-sprzedaży-przetarg-2.xlsx

 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup środków transportowych, w szczególności na samochody ciężarowe marki SCANIA wraz z naczepami, która odbędzie się w miejscowości Chmielów 631, 39-442 Chmielów w dniu 17 grudnia 2013r. o godzinie 12:15.

Szczegółowy spis środków transportu upadłego oraz warunki aukcji ustnej udostępniony jest do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl.

Środki transportu wraz ze stosowną dokumentacją objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych w Zakładzie upadłego bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. w dniu 17 grudnia 2013r.,w godzinach od 8:00 do 12:00.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości określonej w warunkach aukcji ustnej.

http://www.sierant-wojewoda.pl/wp-content/uploads/2013/11/Warunki-aukcji-ustnej-na-sprzedaż-środków-transportu-wchodzących-w-skład-masy-upadłości-Tadeusza-Ruckiego-Zakład-Ceramiki-Budowlanej-w-Chmielowie-w-upadłości-likwidacyjnej.docx

 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wszelkich ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, a nie stanowiących zorganizowanego przedsiębiorstwa lub jego części w rozumieniu art. 55 (1) kc..

Szczegółowy spis inwentarza majątku upadłego Tadeusza Ruckiego udostępniony jest do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl lub w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Syndyk masy upadłości oczekuje na pisemne oferty do dnia 17.01.2014r.(liczy się data otrzymania oferty) – z dopiskiem przetarg 3. Jednocześnie syndyk masy upadłości zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży składników masy upadłości bez podania przyczyny lub wyznaczenie dodatkowego terminu aukcji ustnej co do składników masy, co do których wpłynie przynajmniej dwie porównywalne pod kątem cenowym oferty.

http://www.sierant-wojewoda.pl/wp-content/uploads/2013/11/spis-majątku-do-sprzedaży-przetarg-3.xlsx

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej, adres Chmielów 631, 39-442 Chmielów
ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) kc. „Tadeusz Rucki – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie”.

1.przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo dłużnika Tadeusza Ruckiego w rozumieniu art. 551 k.c. o łącznej wartości 59 381 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku VAT obejmujące w szczególności:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana produkcyjno – usługowa – Zakład Ceramiki Budowalnej w Chmielowie Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej wraz z linią technologiczną i urządzeniami do wyrobu ceramiki budowlanej oraz kopalnią iłów krakowieckich i piasków „Chmielów I”. Nieruchomość położona w miejscowości Chmielów 631, gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski, oznaczona jako działki nr 2693/1, 2693/2, 2686/6, 2689/2, 2684, 2686/3, 2696/1, 2698/1 o łącznej powierzchni 22,80 ha, dla których Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerami: TB1T/00027597/7, TB1T/00066453/1, TB1T/00036332/8, TB1T/00061542/7.
b) ruchomości w szczególności, w postaci:
1/ środki transportu,
2/ materiały na placu,
3/ warsztat kierowców,
4/ magazyn budowlany,
5/tartak,
6/ garaż i magazyn,
7/pomieszczenie co, pompownia na kopalni,
8/ produkty i półprodukty,
9/ sterownia dołownik.
– szczegółowy spis ruchomości podlegających sprzedaży w ramach niniejszego przetargu udostępniony będzie do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl lub w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

2.Cena wywoławcza przedsiębiorstwa w całości wynosi 59 381 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku VAT.

3.Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.

4.Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
a)dokładne dane oferenta, jego status prawny,
b)aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
c)podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
d)proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty,
e)oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
f)oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
g)oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego – Komisarza, a opisanym na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
h)oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa,
i)oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
j)w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

5.Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

6.Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 25 lutego 2014r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.

7.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na poniżej podane konto:
Zakład Ceramiki Budowalnej w Chmielowie
Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I Oddział w Sandomierzu
90 1240 2786 1111 0010 5240 3869
– w terminie do dnia 25 lutego 2014r. oraz dołączenie kopii przelewu do oferty oraz numeru konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

8.Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 27 lutego 2014r. o godz. 13.00, sala 116.

9.Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w całości w/w przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) k.c. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

10.Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.

11.Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

12.Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

13.Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
a)wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
b)uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, w terminie określonym w pkt. 14,
c)nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.

14.Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

15.Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

16.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.

17.Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

http://www.sierant-wojewoda.pl/wp-content/uploads/2013/11/Składniki-masy-upadłości-podlegające-sprzedaży-w-drodze-przetargu-02.2014r.1.xlsx

 


Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup:

1) przyczepy m – ki BRANDYS model PS2.17.13. o nr. rej. RMI P224 za kwotę nie niższą niż 7 000,00 zł,

2) samochodu m – ki SCANIA model P420 o nr. rej. RMI 21031 za kwotę nie niższą niż 178 000, 00 zł,

3) dystrybutora paliw TITAN ECO FUELMASTER, za kwotę nie niższą niż 6 750,00 zł

Szczegółowy spis inwentarza majątku upadłego Tadeusza Ruckiego udostępniony jest do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl lub w lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Syndyk masy upadłości oczekuje na pisemne oferty do dnia 20.03.2014r.(liczy się data otrzymania oferty) – z dopiskiem „4”. Jednocześnie syndyk masy upadłości zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży składników masy upadłości bez podania przyczyny lub wyznaczenie dodatkowego terminu aukcji ustnej co do składników masy, co do których wpłynie przynajmniej dwie porównywalne pod kątem cenowym oferty.


Syndyk masy upadłości upadłego Tadeusza Ruckiego Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie w upadłości likwidacyjnej informuje o ODWOŁANIU z przyczyn formalno – prawnych sprzedaży składników masy upadłości w postaci:

1) przyczepy m – ki BRANDYS model PS2.17.13. o nr. rej. RMI P224 za kwotę nie niższą niż 7 000,00 zł,
2) samochodu m – ki SCANIA model P420 o nr. rej. RMI 21031 za kwotę nie niższą niż 178 000, 00 zł,
3) dystrybutora paliw TITAN ECO FUELMASTER, za kwotę nie niższą niż 6 750,00 zł

Na które oferty należało składać do dnia 20.03.2014r. – z dopiskiem „4”.
18.03.2014r.


Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631,
ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.

1. przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa dłużnika Tadeusza Ruckiego w rozumieniu art. 551 k.c. „Tadeusz Rucki – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie”, w postaci nieruchomości położonej w Skopaniu, Miasto i Gmina Baranów Sandomierski, składającej się z zabudowanych budynkami starej cegielni działek: nr 470/3 o pow. 3,9915ha oraz nr 697 o pow. 0,1967ha, a także z niezabudowanych działek: nr 469/4 o pow. 1,8195ha; nr 469/6 o pow. 0,9354ha oraz nr 470/4 o pow. 1,5024ha, dla których Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1T/00043971/1,
2. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
3. Sprzedaż w/w zorganizowanej części przedsiębiorstwa w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego,
4. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:
a) dokładne dane oferenta, jego status prawny,
b) aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,
c) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
d) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty, przy czym zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium) wylicytowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta,
e) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
g) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, aktualnymi na dzień ich określenia przez Sędziego – Komisarza i ich akceptacji bez zastrzeżeń,
h) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
i) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
j) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
5. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
6. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 12 maja 2014r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) na poniżej podane konto:
Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie
Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I Oddział w Sandomierzu
90 1240 2786 1111 0010 5240 3869
– w terminie do dnia 12 maja 2014r. oraz dołączenie kopii przelewu do oferty oraz numeru konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 15 maja 2014r. o godz. 9:00, sala 116.
9. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w/w zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą.
Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
10. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
11. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego – Komisarza nieprawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
13. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w terminie określonym w pkt. 14,
c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
14. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 14 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
17. Dodatkowe informacje o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dotyczący jej operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg,
tel. (015) 822 81 77.


Syndyk masy upadłości Tadeusza Ruckiego – Zakład Ceramiki Budowlanej w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie, adres: 39-442 Chmielów 631, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zakładu Ceramiki Budowlanej Tadeusz Rucki w upadłości likwidacyjnej w Chmielowie :

   1. nieruchomości położonej w Kliszowie, gmina Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie składającej się z działki nr 126/3 o pow. 1.2900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00018539/1,
    – za cenę nie niższą niż 61 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
   2. nieruchomości położonej w Kliszowie, gmina Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie składającej się z działek: nr 256/1 o pow. 1,6200 ha, nr 256/2 o pow. 0,5381 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00026339/8,
    – za cenę nie niższą niż 66 700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych),
   3. nieruchomości położonej w Kliszowie, gmina Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie składającej się z działek: nr 181/4 o pow. 0,4000 ha, nr 187 o pow. 0,7200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00025399/9,
    – za cenę nie niższą niż 17 500, 00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych)
   4. nieruchomości położonej w Kliszowie, gmina Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie składającej się z działki nr 184 o pow. 1,1600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00033754/5,
    – za cenę nie niższą niż 17 200, 00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych),
   5. nieruchomości położonej w Kliszowie, gmina Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie składającej się z działek: nr 185 o pow. 0,8500 ha, nr 498 o pow. 0, 4300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00022570/1,
    – za cenę nie niższą niż 15 200, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych),
   6. nieruchomości położonej w Kliszowie, gmina Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie składającej się z działki nr 873 o pow. 0,8400 ha, dla
    której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: TB1M/00018671/8,
    – za cenę nie niższą niż 8 100, 00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położonych w Kliszowie – sygn. akt V 1 GUp 4/13” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 20 lutego 2016 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data otrzymania jej przez adresata.

Złożenie oferty na zakup w/w nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot spowoduje konieczność przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu ustnego (aukcji).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

W dniu 15 maja 2020 r. Syndyk przedłożył Sędziemu-Komisarzowi ostateczny plan podziału obejmujący wierzytelności kat.II

 

Wpis dodano dnia 15.05.2020 r.

 


Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 12 lutego 2021r. sygn. akt V 1 GUp 4/13 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Tadeusza Ruckiego - Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie.

Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie sygn. akt V 1 GUp 4/13 ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 36/2021 (6181) w dniu 23 lutego 2021 r. 

Wpis dodano dnia 25.02.2021 r.


Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników Tadeusza Ruckiego - Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie. zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 - 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

Wpis dodano dnia 10.08.2021 r.

 

Jacek Cholewa – P.P.H. WCB – SCREW w Stalowej Woli

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – SCREW Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki nieruchomość upadłego w postaci niezabudowanej działki ewid. nr 1119/1, o pow. 0,3652 ha położonej w Pysznicy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00044861/3 – za kwotę nie niższą niż – 28 500,00 zł netto.
Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki w terminie do dnia 31 października 2017r. nieruchomości upadłego w postaci:

 1. niezabudowanej działki ewid. nr 3104/2, o pow. 0,2169 ha, położonej w Jastkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00054899/1 – za kwotę nie niższą niż – 42 000,00 zł,
 2. niezabudowanej działki ewid. nr 1119/1, o pow. 0,3652 ha położonej w Pysznicy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00044861/3 – za kwotę nie niższą niż – 28 500,00 zł,

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki nieruchomości upadłego w postaci:

 1. niezabudowanej działki ewid. nr 3104/2, o pow. 0,2169 ha, położonej w Jastkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00054899/1 – za kwotę nie niższą niż – 42 000,00 zł,
 2. niezabudowanej działki ewid. nr 1119/1, o pow. 0,3652 ha położonej w Pysznicy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00044861/3 – za kwotę nie niższą niż – 28 500,00 zł.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

 


 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na zakup

 • 3 121 akcji zwykłych na okaziciela Fabryki Maszyn i Urządzeń „FAMAK” S.A. seria C od numeru 004414286 do numeru 004417406.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 10 lipca 2015r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl/postepowania/ oraz w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant po wcześniejszym umówieniu (15) 822 81 77.

 


Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci:

 

a) gruntowej niezabudowanej działki ewid. nr 3104/2, o pow. 0,2169 ha, położonej w Jastkowicach, KW TB1S/00054899/1 – za kwotę nie niższą niż 83 250 zł,
b) gruntowej niezabudowanej działki ewid. nr 1119/1, o pow. 0,3652 ha położonej w Pysznicy, KW TB1S/00044861/3 – za kwotę nie niższą niż 131 250 zł
c) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego numer 13 położonego przy ul. Jana Pawła II 16 w Stalowej Woli, o pow. 67,46 m2, KW TB1S/00043394/1 – za kwotę nie niższą niż 135 000 zł.

Pisemne oferty proszę składać na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 11.05.2015r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.

 

Dodatkowe informacje o oferowanych do sprzedaży nieruchomościach, wgląd w spis inwentarza oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup środków transportowych, która odbędzie się przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli (dawny budynek straży pożarnej przed Kuźnią Matrycową) w dniu 13 marca 2015r. o godzinie 14:00.

 

Środki transportu objęte aukcją ustną:

 1. Wózek widłowy H25D Linde, wersja 351, VIN 351E02030225, rok prod. 1994r. – cena wywoławcza 4 920,00 zł brutto,
 2. Samochód Osobowy Skoda Octavia 1.9 TDI MR -01, wersja Ice, o nr rej. RST 99AH, VIN TMBCG21U242868694, rok prod. 2003r. – cena wywoławcza 5 800,00 zł brutto,
 3. Samochód osobowy Opel Astra II 1.2 MR-98, o nr rej. RST 99MX, VIN W0L0TGF4815317214, rok prod. 2001r. – cena wywoławcza 3 600,00 zł brutto,
 4. Samochód osobowy BMW 745 Diesel E65, o nr rej. RST FC20, VIN WBAHM61000DH91809, rok prod. 2005r. – cena wywoławcza 31 200,00 zł brutto,
 5. Samochód IVECO 50C13 Turbo Daily 3.5t, VIN ZCFC5090005324373 o nr rej. RST FX99, rok prod. 2001r. – cena wywoławcza 13 653,00 zł brutto,
 6. Samochód osobowy Mercedes ML CDI MR-05 W164, wersja ML 280,VIN WDC1641201A206699, o nr rej. RST SK66, rok prod. 2007r. – cena wywoławcza 39 300 zł brutto,

 

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej środka transportu co do którego oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl zakładka -prowadzone postępowania- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej.

 

Środki transportu wraz ze stosowną dokumentacją objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych, które skutecznie wpłacą wadium (w terminie nie późniejszym niż do dnia 11.03.2015r., przy czym decyduje data uznania na rachunku bankowym syndyka) przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. w dniu 13.03.2015r. od godziny 12:00 do godziny 13:30.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż środków transportu wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej, która odbędzie się w dniu 13.03.2015r.

 

 1. Przedmiotem aukcji ustnej są następujące środki transportu wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej:

a) Wózek widłowy H25D Linde, wersja 351, VIN 351E02030225, rok produkcji 1994r. – cena wywoławcza 4 920,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych),

b) Samochód Osobowy Skoda Octavia 1.9 TDI MR -01, wersja Ice, o nr rej. RST 99AH, VIN TMBCG21U242868694, rok produkcji 2003r. – cena wywoławcza 5 800,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych),

c) Samochód osobowy Opel Astra II 1.2 MR-98, o nr rej. RST 99MX, VIN W0L0TGF4815317214, rok produkcji 2001r. – cena wywoławcza 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),

d) Samochód osobowy BMW 745 Diesel E65, o nr rej. RST FC20, VIN WBAHM61000DH91809, rok produkcji 2005r. – cena wywoławcza 31 200,00 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych),

e) Samochód IVECO 50C13 Turbo Daily 3.5t, VIN ZCFC5090005324373 o nr rej. RST FX99, rok produkcji 2001r. – cena wywoławcza 13 653,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych),

f) Samochód osobowy Mercedes ML CDI MR-05 W164, wersja ML 280,VIN WDC1641201A206699, o nr rej. RST SK66, rok produkcji 2007r. – cena wywoławcza 39 300 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych),

2.Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej.

 1. Cenę wywoławczą środka transportu będzie stanowić wartość oszacowania opisana w ust. 1 warunków.
 2. Sprzedaż powyżej opisanych środków transportu nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej j. Aukcja ustna rozpocznie się przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli (dawny budynek straży pożarnej przed Kuźnią Matrycową) https://www.google.pl/maps/@50.547012,22.041185,3a,75y,262.1h,89.78t/data=!3m4!1e1!3m2!1sQJcblsYCZFboF8qyiUWT6w!2e0 w dniu 13.03.2015r. od godziny 14:00.
 3. Środki transportu wraz ze stosowną dokumentacją (wycenami rzeczoznawcy) objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych (które skutecznie wpłacą wadium zgodnie z ust. 6 warunków) – przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli (dawny budynek straży pożarnej przed Kuźnią Matrycową) bezpośrednio przed terminem aukcji ustnej tj. w dniu 13.03.2015r. od godziny 12:00 do godziny 13:30.
 4. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej podmiotów zainteresowanych jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej środka transportu co do którego podmiot zainteresowany zamierza złożył ofertę w trybie art. 70 (4) kc. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 77 1240 2786 1111 0010 6144 6152 – do dnia 11.03.2015r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nazwę środka transportu oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14 warunków.
 5. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.
 6. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.
 7. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą środka transportu.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup środka transportu na poczet którego licytant wpłacił wadium – za cenę wywoławczą.

 1. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.
 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży określonego przedmiotu aukcji ustnej nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium na rachunek bankowy organizatora aukcji bądź w gotówce w dniu aukcji (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie – uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości.
 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup środka transportu lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.
 5. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
 7. Organizator aukcji zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
 8. Wydanie zakupionego środku transportu nastąpi po weryfikacji uiszczenia pełnej kwoty sprzedaży przez wybranego licytanta w terminie ustalonym, lecz nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia aukcji ustnej pod rygorem naliczania kosztów przechowania określonego środka transportu w wysokości 200 zł netto za każdy dzień opóźnienia.

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WCB – screw Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola, proponuje:

pisemny dwuetapowy przetargu ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego.

 1. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

a) niezabudowana działka ewid. nr 3104/2, o pow. 0,2169 ha, położona w Jastkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00054899/1 – za kwotę wartości oszacowania – 111 000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych),
b) niezabudowana działka ewid. nr 1119/1, o pow. 0,3652 ha położona w Pysznicy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00044861/3 – za kwotę wartości oszacowania – 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
c )spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer 13 położone przy ul. Jana Pawła II 16 w Stalowej Woli, o pow. 67,46 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00043394/1 – za kwotę wartości oszacowania – 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi ich wartość oszacowania.
 2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie dwuetapowego przetargu składającego się z:

a) obligatoryjnego pierwszego etapu – nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego,
b) fakultatywnego drugiego etapu – aukcji ustnej ograniczonej do ofert skutecznie złożonych w etapie pierwszym.

 1. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

a) datę i miejscowość sporządzenia oferty,
b) dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,
c) wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż wartość oszacowania przedmiotowej nieruchomości,
d) aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,
e) w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,
f) oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie,
g) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza w walucie polskiej oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie z warunkami niniejszego przetargu,
h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
i) oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami aukcji, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,
j) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,
k) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,
l) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
m) oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,
n) oświadczenie o zamiarze uczestnictwa oferenta w ewentualnej aukcji na zasadach określonych w niniejszych warunkach,

 1. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.
 2. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V 1GUp 1/15 – na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 21 kwietnia 2015r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indywidualizację), na poniżej podane konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WCB – screw
Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej
ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I Oddział w Sandomierzu
77 1240 2786 1111 0010 6144 6152

 

– w terminie do dnia 20 kwietnia 2015r. oraz dołączenie kopii przelewu do oferty oraz numeru konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

 1. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 23 kwietnia 2015r. o godz. 9:15, sala 116.
 2. Złożenie jednej oferty daje możliwość uczestnictwa w obu etapach przetargu pod warunkiem złożenia przez oferenta oświadczenia o którym mowa w ust. 4 lit. n) warunków. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.
 3. Syndyk masy upadłości spośród skutecznie złożonych ofert pisemnych w ramach pierwszego etapu przetargu dokona wyboru oferty obejmującej cenę nie niższą niż cena wywoławcza lub w razie wpływu kilku ofert na zakup danej nieruchomości spełniających podane warunki przedstawi do wiadomości
  uczestnikom pierwszego etapu przetargu, informacje istotne dotyczące tych ofert, w szczególności podmiot, który złożył ofertę oraz oferowaną cenę wywoławczą, po czym zamknie pierwszy etap przetargu i rozpocznie drugi etap przetargu – aukcję ustną.
 4. Ewentualna aukcja ustna odbędzie się bezpośrednio po złożeniu przez syndyka masy upadłości oświadczenia w tym zakresie. Decyzja syndyka o przeprowadzeniu ewentualnej aukcji ustnej jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

a) aukcję ustną będzie prowadził syndyk masy upadłości,
b) uczestnictwo w aukcji będzie ograniczone do oferentów, którzy skutecznie złożyli oferty pisemne w pierwszym etapie przetargu,
c) aukcja ustna rozpocznie się od najwyższej ceny zaoferowanej w ramach I etapu nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego. Wysokość ustalonej ceny wywoławczej w etapie drugim przez syndyka masy upadłości jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu w żadnym trybie,
d) oferenci biorą udział w aukcji ustnej dokonując postąpień przez podniesienie ręki, podanie nazwy podmiotu oraz oferowanej ceny, przy czy postąpienie nie może być mniejsze niż 1 000zł,
e) oferta złożona w toku aukcji ustnej przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
f) syndyk masy upadłości dokona wyboru oferty złożonej na najwyższą cenę, po uprzednim trzykrotnym ustnym podaniu do wiadomości uczestników aukcji ostatniej ceny zaoferowanej przez jednego z oferentów.

 1. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
 3. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana na etapie pierwszego przetargu (jeżeli nie doszło do przeprowadzenia drugiego etapu) lub na drugim etapie przetargu tj. aukcji ustnej (jeżeli ten etap zostanie przeprowadzony przez syndyka) i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

a) wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) z jakiejkolwiek przyczyny, w terminie określonym w pkt 18.
c) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny, w terminie określonym w pkt. 19,

 

 1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.
 2. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.
 3. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) wylicytowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.
 4. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu lub aukcji bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 8. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.
 9. Dodatkowe informacje o oferowanych do sprzedaży nieruchomościach, wgląd w spis inwentarza oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.
Zakład Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w Hadykówce

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

 

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/Zakład%20Ceramiki%20Budowlanej%20Sp.%20z%20o.o.%20w%20Hadykówce_10.doc

 

Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 ? 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

 


 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2014r., sygn. akt V 1 G Up 6/12 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Zakładu Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w Hadykówce.

Mordec Marek – Zakład Ślusarski Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w Chrząstowie

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/Mordec%20Marek%20?%20Zakład%20Ślusarski%20Produkcyjno-Usługowo-Handlowy%20w%20Chrząstowie_12.doc

 

Syndyk Masy Upadłości
Marka Mordeca Zakład Ślusarski  Produkcyjno – Usługowo – Handlowy w Chrząstowie

zaprasza do składania ofert na zakup zorganizowanej części  przedsiębiorstwa w postaci niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami produkcyjnymi nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi KW o numerach: TB1M/00033117/8, TB1M/00068224/5, TB1M/00072260/0, TB1M/00040952/5, TB1M/00041546/3 oraz – udziałów w nieruchomościach o numerach KW TB1M/00022580/4, TB1M/00033118/5.

– za kwotę nie niższą niż 655 000,00 zł  (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Dodatkowe informacje o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wgląd w spis inwentarza oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 oraz na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl/postepowania/.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2014r. w biurze Syndyka (liczy się data odebrania pisma).

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia negocjacji ofertowych na każdym etapie ich przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 


 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 28.10.2014r., sygn. akt V 1GUp 8/11 stwierdził zakończenie niniejszego postępowania upadłościowego.

WAW Mielec sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

 

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/WAW%20Mielec%20Sp.%20z%20o.o.%20w%20Mielcu_4.doc

 

Strona internetowa upadłego:

http://www.waw.mielec.pl/

 

Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

 


 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 12.06.2014r., sygn. akt V 1GUp 6/11 stwierdził zakończenie niniejszego postępowania upadłościowego.
Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

RH ALURAD WHEELS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzycach

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

 

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/RH%20ALURAD%20WHEELS%20POLSKA%20sp.%20z%20o.o.%20w%20Gorzycach.doc

 

Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

T. P. B. P. TARBUD S.A. z siedziba w Tarnobrzegu
  • ogólne informacje o postępowaniu upadłościowym.

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/TPBP%20TARBUD%20SA%20w%20Tarnobrzegu_5.doc

Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

 • spis inwentarza
 • ogłoszenia

 


 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23.09.2014r., sygn. akt V 1 GUp 4/10 stwierdził zakończenie niniejszego postępowania upadłościowego.
Dokumentacja finansowo – księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

FHU Tymofejewicz Sp.j. z siedzibą w Stalowej Woli

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

 

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/FHU%20TYMOFEJEWICZ%20sp.%20j.%20w%20Stalowej%20Woli.doc

 

Dokumentacja finansowo-księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli,
ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

ALUKON Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

Opis postępowania sporządzony przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa

 

http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/Alukon%20Sp.%20z%20o.o.%20w%20Mielcu.doc

 

Dokumentacja finansowo-księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli,
ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

Tadeusz Nowak Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOWEX” z siedzibą w Stalowej Woli

Postępowanie upadłościowe dotyczące upadłego podmiotu zakończone zostało zawarciem układu i wydaniem przez sąd upadłościowym postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA TRAKEJA Sp. z o.o. z siedzibą w Trześni

Dokumentacja finansowo-księgowa oraz akta osobowe pracowników upadłej spółki zalegają w archiwum – Składnica Akt POWIERNIK Sp. z o.o. w Stalowej Woli,
ul. Przemysłowa 13, 37 – 464 Stalowa Wola, tel. 15 844 55 01.

Kancelaria Adwokacka
Paweł Sierant oraz Janusz Wojewoda

Godziny otwarcia kancelarii są stałe. W celu umówienia się na konsultację zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

Umów spotkanie